Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dotacje lub pożyczki w celu wspierania gospodarki w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy

Gazeta Podatkowa

Nowy program pomocowy daje przedsiębiorcom możliwość pozyskania pomocy publicznej na cele obrotowe, jak i inwestycyjne nakierowane na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc ma formę dotacji lub pożyczki w wysokości nieprzekraczającej 500 tys. euro na jednego przedsiębiorcę. Może być udzielana tylko do końca 2022 r.

Dotacje i pożyczki

Pomoc publiczna nakierowana na łagodzenie skutków gospodarczych kryzysu wywołanego agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy może być udzielona przedsiębiorcom zarówno na cele obrotowe, jak i inwestycyjne. Mowa o tym w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1941). Powołany program pomocowy wprowadza do krajowego porządku prawnego sekcję 2.1 Ograniczone kwoty pomocy Komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy.

Kwoty wsparcia

Program pomocowy określa maksymalne kwoty wsparcia. Wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty 500 tys. euro brutto. Kwota ta jest znacznie niższa w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, gdyż wynosi maksymalnie 62 tys. euro brutto. Na więcej może liczyć przedsiębiorca z sektora rybołówstwa lub akwakultury - 75 tys. euro brutto.

Źródło: shutterstock

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie mają różne kwoty maksymalnej pomocy, wymagane jest zapewnienie rozdzielności finansowo-księgowej działalności prowadzonych w kilku sektorach. Takie rozwiązanie ma zapewnić, że nie zostanie przekroczony właściwy pułap pomocy oraz nie zostanie przekroczona łączna maksymalna kwota do uzyskania wynosząca 500 tys. euro na jednego przedsiębiorcę.

Ekwiwalent dotacji brutto

Wartość pomocy udzielanej na podstawie omawianego rozporządzenia jest równa nominalnej kwocie udzielonej dotacji lub pożyczki. Zatem w odniesieniu do udzielanej pożyczki nie będzie wyliczany ekwiwalent dotacji brutto (EDB) w oparciu o wzór z rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej... (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

Trudna sytuacja

Dotacja lub pożyczka udzielana w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy nie może być przyznana przedsiębiorcy, który w dniu jej udzielenia jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji. Chodzi tu o przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 651/2014/UE lub art. 2 pkt 14 rozporządzenia 702/2014/UE (sektor rolny i leśny) albo art. 3 pkt 5 rozporządzenia 1388/2014/UE (sektor rybołówstwa i akwakultury). Przykładowo spółka akcyjna, z o.o., komandytowo-akcyjna znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wówczas, gdy wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego.

Ze wsparcia wyłączono przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli uzyskana pomoc miałaby być:

  • uwarunkowana jej przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub
  • ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców lub zakupionych od producentów surowców (chyba że produkty te albo nie zostały wprowadzone do obrotu, albo zostały wykorzystane do celów niespożywczych, np. destylacji).

Wsparcie nie może być też udzielone w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, jeśli jej wartość miałaby być ustalona na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek. Kolejne wykluczenie dotyczy sektora rybołówstwa lub akwakultury, jeśli pomoc miałaby dotyczyć kategorii pomocy określonych w art. 1 rozporządzenia Komisji 717/2014 w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Tak jak we wszystkich programach pomocowych wprowadzonych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, wprowadzono zakaz udzielania pomocy przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzeń 269/2014/UE, 833/2014/UE, 765/2006/UE oraz na podstawie decyzji Rady.

Wniosek

Przedsiębiorca ubiegający się o dotacje lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2024-2020 składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy. Tym podmiotem mogą być instytucje zarządzające danym programem operacyjnym, instytucje wdrażające, pośredniczące, które bezpośrednio udzielają pomocy przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie. Wsparcia mogą też udzielać beneficjenci (podmioty realizujące projekty) oraz partnerzy projektu. Oznacza to dostępność pomocy na dwóch poziomach: pierwszym, gdy przedsiębiorca podpisuje umowę o dofinansowanie realizacji projektu albo drugim, gdy przedsiębiorca uczestniczy w projekcie, ale nie jest odpowiedzialny za jego realizację, bo funkcję tę pełni beneficjent. Tym samym dla uzyskania wsparcia przedsiębiorca przygotowuje wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach konkretnego programu operacyjnego albo korzysta z gotowego projektu, na który już przyznano wsparcie.

Rozporządzenie nie określa wzoru wniosku o przyznanie pomocy. Wskazuje jego obowiązkowe elementy takie jak określenie nazwy przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie oraz celu, na jaki pomoc ma być przeznaczona. Przedsiębiorca ma też obowiązek podania we wniosku informacji dotyczących uzyskanej pomocy publicznej po 31 stycznia 2022 r.


autor: Jolanta Białkowska
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 2022-10-10

Obowiązki przedsiębiorcy związane z ochroną środowiska. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Pomoc Ukraina