Dokumentowanie sprzedaży paragonem fiskalnym - zmiany kwiecień 2013

Piotr Szulczewski 19.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

19.03 Dokumentowanie sprzedaży paragonem fiskalnym - zmiany kwiecień 2013

 Każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, której przeprowadzenie nie korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie, powinna być dokumentowana paragonem, który zostanie wydany kupującemu. Paragon nie może zostać wyrzucony, ma być przekazany lub przesłany nabywcy towaru lub usługi.

Paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:
Do 31 marca 2013 r. Od 1 kwietnia 2013 r.

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

numer kolejny wydruku,

numer kolejny wydruku;

datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

datę oraz godzinę i minutę sprzedaży

oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

cenę jednostkową towaru lub usługi,

cenę jednostkową towaru lub usługi

ilość i wartość sprzedaży,

ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

łączną kwotę podatku,

łączną kwotę podatku;

łączną kwotę należności,

łączną kwotę sprzedaży brutto;

oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży.

oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

kolejny numer paragonu fiskalnego,

kolejny numer paragonu fiskalnego;

kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy.

logo fiskalne i numer unikatowy kasy

Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej powyżej z wyjątkiem informacji o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Piotr Szulczewski
VAT.pl