Dodatkowa opłata za brak sieci zbierania pojazdów – wydatek, który nie jest kosztem podatkowym

Piotr Szulczewski 26.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Dodatkowa opłata za brak sieci zbierania pojazdów – wydatek, który nie jest kosztem podatkowym

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów lub będący producentem pojazdów obowiązany jest zapewnić sieć zbierania pojazdów do recyclingu. Brak spełnienia tego obowiązku zmusza go do samo naliczenia opłaty. Jeśli tego nie uczyni opłata zostanie powiększona o 20% a nadwyżka nie będzie stanowiła w całości kosztu uzyskania przychodów.

Kolejne problemy w aplikacji ePłatnik

Źródło: YAY foto

Wprowadzający pojazd, który "wprowadza" (importuje dokonuje WNT lub oddaje do uzytkowania nowy pojazd) na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. W przypadku innych wprowadzających prowadzących działalność przekraczającą powyższe wartości, sieć obejmować powinna  terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Sieć zbierania pojazdów prowadzić należy wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu. W tym drugim przypadku, oparta jest ona o umowy zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności określających w szczególności warunki:

  • przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
  • finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Opłata za brak sieci zbierania pojazdów oraz dodatkowa opłata - sankcja za jej brak

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Zwolnienie z opłaty wystąpi jedynie, gdy nie była ona zapewniona przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego. Maksymalna wysokość opłaty stałej za brak sieci wynosi 20 000 zł, a maksymalna stawka opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu roku.

W przypadku stwierdzenia, że wprowadzający pojazd, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za brak sieci albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. W przypadku niewykonania decyzji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 20% kwoty nieuiszczonej opłaty za brak sieci.

Części opłat nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 933) od 2016 r. ustalona została reguła, zgodnie z którą do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można wyłącznie opłatę naliczoną samodzielnie lub w drodze decyzji administracyjnej. Kosztem nie będą natomiast dodatkowe opłaty za brak sieci zbierania pojazdów naliczone jako dodatkowe 20% jej wysokości (art. 21 ust 1 pkt 16b PIT oraz art. 16 ust 1 pkt 19b CIT).

Piotr Szulczewski, VAT.pl