Do 24 listopada wniosek o egzamin na doradcę podatkowego

Redakcja PIT.pl

Do 24 listopada należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, jesli wiosną 2023 roku kandydat chce przystąpić do części pisemnej egzaminu. Ministerstwo Finansów przypomina ...

Jak złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Przygotuj komplet dokumentów [1]:

  • własnoręcznie podpisany wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych (tj. spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;
  • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (licencjat lub magister) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane), jesli w przeszłości dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia został juz złożony i kandydat go nie odebrał - nie trzeba go ponownie składać;
  • osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ww. ustawy, dodatkowo dołączają do wniosku dokumenty, które potwierdzają uprawnienia zawodowe (oryginały lub ich kopie poświadczone notarialnie);
  • osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego załączają do wniosku dokument, który potwierdza zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu;
  • potwierdzenie opłaty za egzamin (w przypadku opłaty drogą elektroniczną - potwierdzenie musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla; musi to być potwierdzenie zrealizowanej transakcji a nie tylko jej zlecenie lub szczegóły operacji na koncie)

Gdzie złożyć dokumenty

Prześlij je na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

 

Ile zapłacę

Opłata za egzamin wynosi 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 600 zł [3].

Opłatę za egzamin/ponowny egzamin wpłać na rachunek:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

Kiedy złożyć dokumenty

Na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu masz 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza komisji egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu.

 

Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego uzyskasz w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego, Zarządzania i Opiniowania, tel. 22 694 52 49 w godz. 8.15 – 16.15, e-mail: [email protected].

przypisy:

[1] § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego,

[2] Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,

[3] § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 listopada 2010 r. w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

 

Materiały

Rozporządzenie Ministra Finansów sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_w​_sprawie​_​_Komisji​_Egzaminacyjnej​_oraz​_egzaminu​_na​_doradcę​_podatkowego.pdf 0.30MB

Ustawa o doradztwie podatkowymUstawa​_o​_doradztwie​_podatkowym​_tekst​_jednolity​_z​_20122019​_r.pdf 0.35MB

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
Rozporzadzenie​_Ministra​_Finansow​_w​_sprawie​_wysokosci​_oplaty​_za​_egzamin​_na​_doradcę​_podatkowego.pdf 0.02MB