Do 21 marca wystaw zbiorcze świadectwo pracy

20.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

20.03 Do 21 marca wystaw zbiorcze świadectwo pracy

Iwona Karkus

Już w czwartek 21 marca upłynie dwuletni termin związany z obowiązkiem wystawienia zbiorczego świadectwa pracy pracownikom zatrudnionym u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych.

W myśl starych zasad wystawiania świadectw pracy  obowiązujących przed 21 marca 2011 roku pracodawca zobowiązany był  w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Oznaczało to, że pracodawca nie tylko musiał wydawać świadectwo pracy każdorazowo po zakończeniu każdej umowy terminowej lecz także każdorazowo musiał wysłać pracownika na wstępne  badania lekarskie (w przypadku, gdy w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy, pracodawca podpisuje z nim nową).

W myśl nowelizowanych przepisów, które weszły w życie z dniem 21 marca 2011 roku pracodawca został uwolniony od powyższych obowiązków. W kodeksie pracy pozostawiono stare brzmienie art. 97 §1 wskazującego, że pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dodano jednak §1(1) wskazujący, że ,,jeżeli pracownik pozostaje  w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie  umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów’’.

W tej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów – zawartych w okresie 2 lat, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów, a licząc od dnia 21 marca 2011 r. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej trwającej jeszcze umowy o pracę. Wyjątkiem są świadectwa pracy wystawianie we wcześniejszym terminie - na żądanie pracownika.

Przykład

Pani Krystyna w ciągu 24 miesięcy zatrudnienia w firmie XXX zawarła z pracodawcą 3 umowy:

  • pierwsza na czas określony – 6 miesięcy,
  • druga na czas określony – 1 rok,
  • trzecia na czas nieokreślony

Przy czym wszystkie umowy zostały zawarte dzień po wygaśnięciu umowy poprzedniej.

W świetle przepisów sprzed 21 marca 2011 roku pracodawca musiał wystawić dwa świadectwa pracy (za umowy na czas określony) oraz 3 razy wysłać pracownicę na wstępne badania lekarskie.

W świetle przepisów obowiązujących od 21 marca 2011 roku pracodawca zobowiązany jest wystawić wyłącznie jedno świadectwo pracy w dniu upływu 24 miesięcy od dnia podpisania pierwszej umowy oraz tylko raz wysłać Panią Krystynę na wstępne badania lekarskie – przy podpisywaniu pierwszej umowy. Co ważne, gdyby wystawił 3 osobne świadectwa pracy lub też wystawił je wcześniej niż 21 marca 2012 r. - nie popełni błedu. Przepisy należy traktować jako korzystniejsze dla pracodawców, zatem zwielokrotnienie ich obowiązków na własne życzenie jest prawnie dopuszczalne.

Przepisy z 21 marca 2011 roku zmieniły zatem dotychczasową zasadę wystawiania świadectw pracy, zgodnie z którą sam fakt ustania stosunku pracy, zawartego na podstawie umów terminowych, powodował konieczność wystawienia świadectwa pracy pracownikowi – nawet w przypadku kontynuowania zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę. Warto jednak podkreślić, że wspomniane zmiany dotyczą wyłącznie umów terminowych zawartych od dnia 21 marca 2011 roku. Wszystkie umowy zawarte przed tą datą należy dokumentować na podstawie przepisów prawnych obowiązujących przed tą datą.

Uwaga ! Nowe zasady wystawiania świadectw pracy tylko w przypadku umów terminowych

Zmiany zasad wystawiania świadectw pracy dotyczą wyłącznie umów terminowych: umowy o pracę na czas próbny, umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony na pracodawcy nadal ciąży obowiązek wystawiania świadectwa pracy, każdorazowo po ustaniu stosunku pracy.

Iwona Karkus
VAT.pl