Do 2 kwietnia złóż zawiadomienie ZUS ZSWA

18.03.2013 09:00 (aktualizacja: )

18.03 Do 2 kwietnia złóż zawiadomienie ZUS ZSWA

Iwona Karkus

2 kwietnia przypada ostateczny termin złożenia zawiadomienia ZUS ZSWA. Podmiotami zobowiązanymi do ich sporządzenia są przedsiębiorcy, którzy w 2012 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

Zawiadomienie ZUS ZSWA w ustawowym terminie składa się do dnia 31 marca. Jednak z uwagi na to, że 31 marca w 2013 roku przypada w weekend a następny dzień roboczy przypadający po nim to 1 kwietnia – drugi dzień wielkiej nocy, to okres składania tego zawiadomienia zostaje wydłużony do 2 kwietnia.

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze nakłada na płatników składek ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656). Ustawa ta nakłada również obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za niektórych pracowników. Jej przepisy wskazują bowiem, że składki na FEP opłaca się wyłącznie za pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Należy zaznaczyć, że składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZUS ZSWA zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Płatnik składek zawiadomienie ZUS ZSWA za 2012 rok zobowiązany jest przekazać najpóźniej 2 kwietnia bieżącego roku. Są jednak pewne wyjątki:

  • w przypadku wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.
  • w przypadku upadłości lub likwidacji zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest  przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli jednak upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Uwaga ! Szczegółowy wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze zawiera załącznik 1 i załącznik 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656).

Iwona Karkus
VAT.pl