Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

Gazeta Podatkowa

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki i złożyć w ZUS odpowiedni wniosek.

Przedsiębiorcy

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła do specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) przepisy umożliwiające m.in. przedsiębiorcom uzyskanie z ZUS dodatkowej pomocy finansowej. W myśl bowiem nowego art. 15zs2 specustawy w sprawie COVID-19, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w branży wymienionej w tym przepisie, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?
Źródło: shutterstock.com

Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, jeżeli:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadził przeważającą pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD określonym kodem (patrz tabela),
  • w październiku albo w listopadzie 2020 r. uzyskał z tej działalności przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo w listopadzie 2019 r.,
  • wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego (składał w ZUS wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) i otrzymał co najmniej jedno takie świadczenie.

Zleceniobiorcy

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje również osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło (art. 15zs3 specustawy w sprawie COVID-19). Z tym że o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może się ubiegać tylko osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, zawartą z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną otrzyma takie świadczenie, jeśli:

  • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. (w przedstawionym wcześniej zakresie) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to świadczenie, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wysokość świadczenia

Wysokość jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego zarówno dla przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy generalnie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2.080 zł (tj. 80% z kwoty 2.600 zł). W niższej wysokości świadczenie to przysługuje zleceniobiorcy, którego przychód z tej umowy (lub umów) w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie/został złożony wniosek o świadczenie, wyniósł mniej niż 50% kwoty minimalnej płacy obowiązującej w 2020 r., czyli mniej niż 1.300 zł (50% z kwoty 2.600 zł). W takim przypadku świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (lub sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania kilku umów). Z kolei dla osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, wysokość tego świadczenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 1.300 zł (tj. 50% z kwoty 2.600 zł).

Wniosek

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek odpowiednio przedsiębiorcy (na druku RSP-DD6) oraz osoby wykonującej umowę cywilnoprawną (na druku RSP-CD6), przesłany do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Można go złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Kod PKD*Opis kodu PKD
47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z działalność fotograficzna,
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A nauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z działalność muzeów,
93.11.Z działalność obiektów sportowych,
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
*Przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną ww. kodem PKD, po spełnieniu określonych warunków, od 1 lutego 2021 r. mogą też wnioskować o ponowne świadczenie postojowe (więcej na ten temat w GP nr 9 z br.).


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 2021-02-04

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceZUSHOT