Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Delegacja i oddelegowanie a koszty podatkowe za okres wyjazdu

Piotr Szulczewski 31.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Oddelegowanie do pracy w innej miejscowości lub kraju trwać może nawet kilka miesięcy. W rozliczeniu rocznym powstaje wówczas pytanie, czy podatnik, który zamieszkiwał w tym okresie w miejscowości, do której został oddelegowany, ma prawo do podstawowych, czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Delegacja i oddelegowanie a koszty podatkowe za okres wyjazdu
Źródło: YAY foto

Jeżeli określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy zostało zmienione (za porozumieniem stron albo w trybie wypowiedzenia zmieniającego), uznaje się, że pracownik został oddelegowany do pracy w innej miejscowości. Pracownik, który udaje się do miejsca ustalonego w umowie o pracę jako miejsce jej wykonywania nie odbywa zatem podróży służbowej, lecz podejmuje prace w warunkach, w których miejsce położenia zakładu pracy znajduje się w miejscowości docelowej (miejscowości oddelegowania). W efekcie pracując tam nie może liczyć na świadczenia jak w okresie delegacji, natomiast może on podatkowo korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – o ile tylko miejsce oddelegowania znajduje się w miejscowości innej niż jego miejsce zamieszkania. W tym przypadku chodzi o miejscowość, w której pracownik chce przebywać celem stałego pobytu. Skoro zatem oddelegowanie jest jedynie czasowe, to koszty podwyższone będą przysługiwały nawet jeśli pracownikowi zapewniono czasowe zakwaterowanie w nowej miejscowości.

Podwyższone koszty nie będą się należały, jeżeli pracownikowi zapewniono tzw. dodatek za rozłąkę.

  Miesięczne Roczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Ponadto w przypadku oddelegowania za granicę zwolniona z opodatkowania pozostaje część przychodów osób polskich rezydentów podatkowych przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Kwoty tej nie wykazuje się w rocznej deklaracji podatkowej.

Aktualne wysokości diet zagranicznych

Jednocześnie z opodatkowania zwolniona jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika oddelegowanego do wykonywania pracy w innej miejscowości (w kraju lub za granicą) limit zwolnienia to wartość nieprzekraczająca miesięcznie kwoty 500 zł, pod warunkiem, że:

  • miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz
  • pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Należy zatem wybrać w konkretnym przypadku, czy korzystniejszym dla podatnika będzie otrzymanie nieopodatkowanego świadczenia na zakwaterowanie, czy podwyższone koszty podatkowe.

Podwyższone koszty podatkowe a delegacja

Przebywanie w podróży służbowej (delegacja) nie daje pracownikowi prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Decydującym jest bowiem położenie zakładu pracy – zgodnie z umowa o pracę. A zatem pracownik może korzystać ze zwolnionych z opodatkowania świadczeń wypłacanych z podróżą służbową oraz jednocześnie rozliczać podwyższone lub podstawowe koszty uzyskania przychodów – w zależności, czy do swojego zakładu pracy dojeżdża. Zwolnione z opodatkowania pozostają diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Piotr Szulczewski, PIT.pl