Pobierz e-pity 2020

Deklaracje CIT złóż do końca stycznia

Piotr Szulczewski 31.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Deklaracje CIT złóż do końca stycznia

Ostatni dzień stycznia to dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych ostateczny termin na złożenie szeregu deklaracji podatkowych. Dotyczy on podmiotów, które wybrały rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu.

Deklaracje CIT złóż do końca stycznia

Źródło: FORUM

W terminie do końca stycznia 2017 r. podatnicy, u których rok kalendarzowy i podatkowy kończą się w grudniu 2016 r., obowiązani są złożyć szereg informacji podatkowych z tytułu wypłat należności:

 • z odsetek, praw autorskich i pokrewnych nierezydentom i innych tytułów, dla których poboru od nierezydentów właściwy jest dany płatnik (należności wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT)
 • z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT).

>>> Aktywny druki CIT 2017 do pobrania <<<

Informacje podatkowe w terminie do końca stycznia 2017 r. sporządzić muszą również:

 • podatnicy, którzy skorzystali ze zwolnienia z opodatkowania dywidend (oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), po czym nie dotrzymali warunku utrzymywania odpowiedniej liczby (procent) udziałów przez wymagany okres 2 lat,
 • spółka przejmująca w przypadku uzyskania dochodu stanowiącego nadwyżkę wartości przejętego majątku odpowiadającą procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu,
 • podatnicy korzystający ze zwolnień z podatku CIT w przypadku, gdy mimo wskazania płatnikom, że przeznaczą przychody z dywidend lub innych udziałów w zyskach osób prawnych, przeznaczyli te przychody na cele inne, niż wskazane.
 • zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi handlowej z tytułu przychodów za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskane przez od zagranicznych zleceniodawców.

Deklaracje i informacje składane do końca stycznia 2017 r.

Z końcem stycznia należy złożyć następujące deklaracje i informacje dla podatku dochodowego od osób prawnych:

 • deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R),
 • deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR),
 • deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R),
 • deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z),
 • deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R),

Piotr Szulczewski,
VAT.pl