Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Darowizna do majątku wspólnego małżonków - jak zgłosić do urzędu skarbowego?

Piotr Szulczewski 16.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-05-16

Darowizny na rzecz małżonka pozostają objęte ulgą nielimitowaną. Dzięki niej obdarowany nie płaci podatku od spadków i darowizn. Świadczenie pod tytułem darmym, które korzysta ze zwolnienia może być dokonane zarówno na rzecz majątku osobistego małżonka, jak i na poczet majątku wspólnego, stanowiącego współwłasność majątkową łączną. Pojawia się jednak problem we właściwym przedstawieniu takiej darowizny organowi podatkowemu.

Darowizna do majątku wspólnego małżonków - jak zgłosić do urzędu skarbowego?
Źródło: YAY foto

Aby darowizna objęta została ulgą nielimitowaną, w efekcie czego nie będzie ona podlegała opodatkowaniu, obdarowany małżonek musi spełnić określone warunki:

  • zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
  • w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku darowizny pieniężnej na rzecz majątku wspólnego, może być ona dokonana zarówno na rachunek osobisty małżonka, jak i na rachunek wspólny. W tytule darowizny wskazane powinno być, że dokonywana jest ona do majątku wspólnego z podaniem imienia i nazwiska obojga małżonków – co potwierdzać powinna pisemna umowa darowizny. Brak wskazania w tytule przelewu na rzecz jakiego majątku darowizna jest przeprowadzona powoduje, że uczyniona jest ona do majątku osobistego. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 (6) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Jak wypełnić SD-Z2 w przypadku nabycia do majątku wspólnego?

W przypadku zgłaszania na SD-Z2 obdarowany winien pamiętać, że przedmioty objęte wspólnością majątkową małżeńską należą do współwłasności łącznej. W efekcie tego prawidłowym winno być zgłoszenie nie tylko połowy darowizny, lecz całej jej kwoty. Na formularzu wpisać należy nie tylko połowę kwoty darowizny (majątek objęty współwłasnością łączną jest majątkiem bez udziałowym), lecz pełną jej wartość. Mimo bezudziałowego charakteru współwłasności majątkowej małżeńskiej, na SD-Z2 wpisać należy w danych dotyczących nabywanego majątku – odpowiedni udział – tu małżonek obdarowany, zgłaszający nabycie – wpisuje ½ (czyli taki, jak po ustaniu współwłasności). Dodatkowo w uwagach na formularzu warto wskazać, że przedmiotem zgłoszenia jest kwota przekazywana z majątku osobistego jednego z małżonków do ich majątku wspólnego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl