Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej - zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Piotr Szulczewski 06.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej - zatwierdzenie sprawozdań finansowych

Do końca czerwca jednostki o roku kalendarzowym pokrywającym się z finansowym oraz wszystkie, u których rok finansowy kończy się 31 grudnia 2017 r., powinny zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe oraz złożyć je do rejestrów lub dokonać odpowiednich ogłoszeń.

Czerwiec miesiącem sprawozdawczości finansowej – zatwierdzenie sprawozdań finansowych
Źródło: YAY foto

Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych należy do czynności zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub zgromadzenia akcjonariuszy, a zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Wgląd w przygotowane do zatwierdzenia sprawozdania dla osób uczestniczących w zatwierdzaniu jest jawny, a podmioty są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

Dodatkowo członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.

Obrady zatwierdzające rok obrotowy

Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, ale zwołać je może również rada nadzorcza, jak również komisja rewizyjna, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w umowie spółki. Umowa spółki może oddać tę prerogatywę również innemu podmiotowi.

Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Głosowanie jest jawne, a uchwały w wyżej wymienionych kwestiach zapadają bezwzględną większością głosów.

Uchwała wspólników są podstawą wpisu w księdze protokołów oraz, po zakończeniu zgromadzenia, podlegają zgłoszeniu w KRS.

Protokół ze zgromadzenia

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Czytaj więcej:

  1. Niezatwierdzone sprawozdanie też podlega zgłoszeniu,
  2. Złożenie sprawozdań w KRS a opłaty - ile i za co trzeba zapłacić,
  3. Do końca czerwca 2017 r. złóż oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego,
  4. Złożenie do KRS a publikacja zgłoszonych sprawozdań - co podlega a co nie podlega publikacji,
  5. Brak absolutorium dla członków zarządu spółki - czym grozi i co powoduje w spółce,
  6. Zatwierdzając sprawozdania finansowe pamiętaj o prezentacji zgodnie z warunkami roku 2016.