Czerwcowe zmiany w zakresie urlopu wychowawczego

Piotr Szulczewski 26.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

26.06 Czerwcowe zmiany w zakresie urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Urlop przysługuje w wymiarze do 3 lat i otrzymać go można w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy. Oznacza to, że do stażu pracy dla celów urlopu wychowawczego wlicza się okres pracy nie tylko u pracodawcy udzielającego urlopu lecz także u pracodawców poprzednich. Dodatkowo do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego, wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r.).

UWAGA!

Standardowy urlop wychowawczy nie jest uzależniony od tego, czy inny domownik lub inna osoba może zapewnić opiekę dziecku dodatkowo, np. w czasie gdy osoba podejmie jakąś inną pracę zarobkową.

Urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 5 lat, stąd zbyt późne wystąpienie o urlop ogranicza jego wymiar maksymalnie do ukończenia przez dziecka tego wieku.

Urlop wychowawczy można wykorzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Może być on wykorzystany w częściach, z tym że nie może być ich więcej niż cztery.

Pracownik posiadający co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia sprawujący opiekę nad dzieckiem wymagającym osobistej opieki zatrudnionego, przy czym stan dziecka potwierdzony jest orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w wymiarze do 3 lat jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pracownik ten może skorzystać z urlopu wychowawczego bez względu na to, czy wcześniej już korzystał z prawa do niego. Łączny wymiar urlopu w przypadku takiej osoby wynosić może nawet 6 lat.

Rodzice dziecka lub opiekunowie dziecka mogą korzystać jednocześnie z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy – pod warunkiem, że spełniają warunki konieczne do skorzystania z tego urlopu – a więc każde z nich posiada co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia w zakładzie pracy. Łączny wymiar wykorzystanego urlopu nie może przekraczać 3 lat (w przypadku dodatkowego urlopu wychowawczego – 6 lat).

<< czytaj całość

Piotr Szulczewski
Iwona Karkus
VAT.pl