Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Co to jest klasyfikacja PKD

10.09.2015 10:00 (aktualizacja: )

Co to jest klasyfikacja PKD

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Najogólniej rzecz ujmując, jest to podział rodzajów działalności gospodarczych, wykonywanych przez podmioty gospodarcze działające na rynku. Czemu służy, jak określić PKD i dlaczego jest ono tak istotne? Wyjaśniamy poniżej.

PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Źródło: East News

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - cel

Kody PKD są niezwykle istotne z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca musi określić zakres wykonywanej przez siebie działalności. Jeżeli w toku prowadzenia własnego biznesu dojdzie do poszerzenia zakresu działań firmy lub do ich zawężenia, również należy to zgłosić. Jednak główną rolą PKD jest rola statystyczna.

Struktura PKD

Klasyfikacja PKD-2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych Unii Europejskiej NACE Rev.2. PKD-2007 opiera się na pięciu poziomach:

 • poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grup rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
 • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech, mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
 • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności, dających się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
 • poziom czwarty – KLASA – oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
 • poziom piąty – PODKLASA - oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Podział działalności według kodów PKD

Jak wspomniano wyżej, pierwszym poziomem PKD są sekcje, w skład których wchodzą następujące rodzaje działalności:

 • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
 • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
 • Sekcja F – Budownictwo;
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja;
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
 • Sekcja P – Edukacja;
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Jak ustalić PKD?

Przedsiębiorcy zarówno zakładający działalność, jak i prowadzący firmy od dłuższego czasu są zobligowani są do samodzielnego ustalenia odpowiedniego numeru PKD. Wskazane odpowiedniego PKD informuje bowiem o rodzaju lub też rodzajach wykonywanej działalności. Dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca ma trudności z samodzielnym określeniem PKD dla świadczonych przez siebie usług lub sprzedawanych towarów, powinien skorzystać z wyszukiwarki PKD dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Gdyby wyszukiwarka nie rozwiała wątpliwości przedsiębiorcy, powinien on w celu uzyskania informacji, dotyczących zaklasyfikowania swojej działalności, złożyć pisemny wniosek (wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu) do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zapytania można przesłać pocztą, mailem lub faksem.

W przypadku zapytania o nadanie symbolu według PKD należy zamieścić dokładny opis prowadzonej działalności.

Angelika Borowska ,
wfirma.pl

Zespół wfirma.pl