CIT-8 i sprawozdanie finansowe podatników CIT i prowadzących księgi rachunkowe do US w marcu

Piotr Szulczewski 09.03.2016 10:00 (aktualizacja: )

CIT-8 i sprawozdanie finansowe podatników CIT i prowadzących księgi rachunkowe do US w marcu

Do końca marca podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają czas na złożenie rocznej deklaracji w sprawie tego podatku. Zeznanie CIT-8 złożyć należy co do zasady za pomocą internetu, podpisane standardowym e-podpisem, a nie zestawem danych. Niezależnie od deklaracji, organ skarbowy musi uzyskać również sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Źródło: YAY foto

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązującym pozostaje deklaracja CIT-8 w wersji 23. Tę wersję należy zastosować rozliczając rok podatkowy kończący się w grudniu 2015 r. Do CIT-8 dołączyć należy, jeżeli w przypadku danego podatnika sytuacja wymaga wykazania dodatkowych informacji:

  • CIT-ST (7) - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
  • CIT-8/O (10) - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
  • CIT-D (5) - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
  • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Dodatkowo, oprócz CIT-8 podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

CIT-8 w formie pisemnej tylko u nielicznych podmiotów

Zeznanie, CIT-8 wraz z załącznikami mogą być składane w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku PIT. Ustawa przewiduje zatem wyjątek od składania CIT-8 elektronicznie , gdy podmiot zwolniony jest ze składania drogą elektroniczną deklaracji PIT, a zatem sporządzający PIT (np. PIT-11, PIT-8C) dla nie więcej niż 5 osób.

Wysyłany elektronicznie CIT-8 nie może być podpisany za pomocą bezpłatnego podpisu elektronicznego (ePUAP) lub zestawu danych weryfikacyjnych. Do złożenia elektronicznego konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl