Pobierz e-pity 2020

Chcesz być podatnikiem VAT? Wpłać kaucję gwarancyjną. Zmiany VAT 2017

Piotr Szulczewski 15.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w VAT 2017 r.: Chcesz być podatnikiem VAT? Wpłać kaucję gwarancyjną

Nowy obowiązek nałożony zostanie na część podatników, którzy będą chcieli zarejestrować swoją działalność dla celów podatku VAT. Dotychczasowe zaległości podatkowe lub skazanie za przestępstwo skarbowe spowodują, że podatnik będzie zmuszony złożyć kaucje gwarancyjną, której wysokość może zostać określona nawet na 200.000 zł.

Chcesz być podatnikiem VAT? Wpłać kaucję gwarancyjną. Zmiany VAT 2017

Źródło: YAY foto

Podstawowym warunkiem ustalenia kaucji gwarancyjnej są zaległości podatkowe lub skazanie za przestępstwo karne skarbowe. Kaucji nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

W przypadku nierzetelnego rozliczania podatków, naczelnik urzędu skarbowego uzależnia więc rejestrację podmiotów dla celów podatku VAT od złożenia kaucji rejestracyjnej, w przypadku gdy:

  • składający zgłoszenie rejestracyjne ma lub miał w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości przekraczającej 20 000 zł lub został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT,
  • składający zgłoszenie rejestracyjne jest lub był zaangażowany w działalność osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, która ma lub miała w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości przekraczającej 20 000 zł i zaległości te powstały w okresie tego zaangażowania lub została wykreślona z rejestru jako podatnik VAT,
  • składający zgłoszenie rejestracyjne lub zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie osoba fizyczna została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe;
  • zaangażowana w działalność składającego zgłoszenie rejestracyjne jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma lub miała w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości przekraczającej 20 000 zł lub została wykreślona z rejestru jako podatnik

VAT (zaangażowanym jest odpowiednio wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji, a także prokurent).

W niektórych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może (lecz nie musi) wprowadzić kaucji rejestracyjnej. Dzieje się to w przypadku, gdy składający zgłoszenie rejestracyjne korzysta z adresu wirtualnego biura.

Wysokość kaucji rejestracyjnej nie może być niższa niż 20 000 zł i wyższa niż 200 000 zł, lecz może zostać dodatkowo powiększona o kwotę zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ciążących na podmiocie składającym zgłoszenie rejestracyjne. Kaucja rejestracyjna zostaje złożona na okres jednego roku, licząc od końca miesiąca, w którym została złożona.

Rodzaje kaucji gwarancyjnych

Podatnik samodzielnie (bez zgody organu podatkowego) może wybrać jedną lub więcej z następujących form kaucji rejestracyjnej:

  • depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego;
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio;
  • pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji rejestracyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

Podatnik może dokonać też samodzielnie zmiany formy złożonej kaucji rejestracyjnej na jedną lub więcej powyższych form, jeżeli zmiana formy kaucji rejestracyjnej nie spowoduje zmniejszenia jej wysokości.

Piotr Szulczewski
VAT.pl