Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Brak PIT-11 – w jaki sposób samodzielnie sporządzić PIT?

Piotr Szulczewski 01.03.2017 09:00 (aktualizacja: )


Za podatek pobrany lecz niezapłacony odpowiedzialność ponosi co do zasady płatnik. Tak samo sprawa ma się w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli płatnik nie wysyła PIT-11 i nie płaci za zobowiązania na rzecz organów państwa, podatnik powinien i tak sporządzić roczną deklarację podatkową. Z końcem lutego PIT-11 powinien trafić do podatnika – jeśli go nie otrzymał – powinien samodzielnie ustalić wartości świadczeń należnych od jego wynagrodzeń i samodzielnie rozliczyć przychód.

Brak PIT-11 za 2016 rok
Źródło: YAY foto

Płatnik, obowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Płatnik który nie wykonał tych obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Co więcej, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania w przypadku umów o pracę, zlecenie (oraz umów pokrewnych, zaliczanych do działalności wykonywanej osobiście) oraz przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podatnik powinien wykazać wynagrodzenia w swoim rocznym PIT

Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wykazania w rozliczeniu rocznym dochodów z napiwków wypłacanych przez pracodawcę, nawet jeśli zaliczki na podatek dochodowy nie zostały od tych napiwków naliczone i potrącone.

Nie oznacza to jednak, że podatnik powinien zapłacić z tego tytułu podatek. To płatnik który nie wykonał tych obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku wyłącznie w części zaliczek ustalonych nieprawidłowo z własnej winy.

PIT-37 lub PIT-36 bez otrzymanego PIT-11

Podstawą rozliczenia w takim przypadku powinno być sporządzone zestawienie przychodów, kosztów uzyskania (właściwych dla podatnika), składek ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztów podatkowych, jakie zastosować powinien był płatnik w trakcie roku, gdy rozliczał wynagrodzenie podatnika.

Podatnik skorzystać może z kalkulatorów wynagrodzenia, które podają odpowiednie wartości, jakie płatnik powinien wpisać do PIT-11. Metodą praktyczną jest w pierwszym kroku samodzielne sporządzenie w takim przypadku PIT-11 za dany rok, a w drugim kroku „uzupełnienie” danymi z PIT-11 – własnej deklaracji podatkowej.

Sporządzony w ten sposób roczny PIT zatrudnionego powinien zostać wysłany do urzędu skarbowego z pismem wyjaśniającym. Przykładem niech będzie poniższe pismo:

Martynowo, 01.03.2016 r.

Damian Kowalski

Ul. Jeleniogórska 16/18 62-610 Koluszki

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Koluszkach

ul. Spadowa 4 62-610 Koluszki

 

 

Wyjaśnienie w sprawie kwot wskazanych na deklaracji podatkowej PIT-37 za 2016 r.

W związku z obowiązkiem przedłożenia zeznania podatkowego za 2016 r. informuję, że kwoty wskazane w deklaracji zostały przeze mnie ustalone na podstawie umowy o pracę z dnia 18.03.2015 r. – zawartej na czas określony do 31.03.2016 r. (należność – XXXX zł brutto). Płatnik – DaVirnex sp. z o.o.., ul. Jagodowa 4/1, 62-610 Koluszki NIP:000-000-09-09 , mimo ponagleń nie przedstawił mi informacji PIT-11 z tytułu tej umowy. Nie byłem również w stanie uzyskać od niego informacji co do wpłaty na rzecz organu skarbowego, pobranych ode mnie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłaty pobranych ode mnie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przedkładanej deklaracji rocznej PIT uznaję, że wpłaty zaliczek na podatek oraz składek ubezpieczeniowych faktycznie miały miejsce i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnik.

W związku z rozliczeniem informuję, że:

• z tytułu umowy o pracę uzyskiwałem w okresie styczeń - luty zapłatę 2000 zł netto

• umowę o pracę rozliczyłem ustalając przychód, koszty, dochód, składki ZUS i zdrowotne bazując na kwotach netto (faktycznie wypłaconych na konto bankowe),

• z tytułu umowy o pracę do rozliczenia przyjąłem podwyższone pracownicze koszty uzyskania przychodów ze względu na dojazd do miejscowości, w której znajduje się zakład pracy dla pracowników miejscowych oraz rozliczaną przez płatnika comiesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jednocześnie, ze względu na fakt nieprzekazania mi informacji co do zaliczek na podatek i pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, proszę o dokonanie kontroli – w przedmiocie wywiązywania się z nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków realizacji roli płatnika i ww. kwot.

  Styczeń luty marzec Suma

Brutto

 

 

 

7500

ZUS

 

 

 

1028,07

Koszty uzyskania

 

 

 

417,18

Zdrowotne – odliczane (7,75%)

 

 

 

501,47

Zaliczka

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Źródło: Piotr Szulczewski, PIT.pl