Będzie wzór pełnomocnictwa podatkowego ogólnego

Piotr Szulczewski 05.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Zmiana przepisów ordynacji podatkowej wprowadza pełnomocnictwa ogólne, do reprezentowania podatników przed organami podatkowymi. Do tej pory brak było wzoru dokumentu, z którym należało w takim przypadku występować przed fiskusem. Obecnie sytuacja zostanie zmieniona.

PIT po terminie - co zrobić, jeśli nie rozliczyłeś PIT na czas

Źródło: FORUM

Stosownie do art. 138d § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zwanej dalej „ustawą”, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo ogólne będzie opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym (z wykorzystaniem hasła dostępowego do portalu podatkowego).

Wzory, które będą wprowadzone z dniem 1 lipca 2016 r. obejmują:

  • Wzór zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1),
  • Wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Druki PPO-1 oraz OPO-1 składać będą mogli mocodawcy (art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej), adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy (art. 138d § 5 tej ustawy) albo osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu – organ podatkowy (art. 138d § 6 tej ustawy). 

Rodzaje pełnomocnictw podatkowych

Do tej pory uregulowane rozporządzeniami zostały wyłącznie wzory pełnomocnictw szczególnych albo do doręczeń:

  • PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne,
  • PPD-1: Pełnomocnictwo do doręczeń,
  • OPS-1: Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu /wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego,
  • OPD-1: Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.

Niezależnie od powyższych, stosować należy również pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych za podatnika.

Przepisy dotyczące zakresu oraz podmiotów upoważnionych do stosowania pełnomocnictwa ogólnego podatkowego, wchodzą w życie, podobnie jak wzory druków PPO-1 i OPO-1 – z dniem 1 lipca 2016 r.

Piotr Szulczewski, PIT.pl