Będzie nowa ulga prorodzinna na wsparcie wychowywania dzieci

Piotr Szulczewski 15.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Kolejny raz rząd chce wspomóc wychowujących dzieci. Tym razem ulga skierowana będzie do tych wszystkich, którzy pracując, korzystają z zewnętrznych form opieki nad dziećmi.

Będzie nowa ulga prorodzinna na wsparcie wychowywania dzieci

Źródło: East News

Skierowana właśnie do Senatu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że opodatkowaniu nie będą podlegały świadczenia przekazywane rodzicom przez ich pracodawców, które służyć będą na opiece nad dziećmi. Co ważne, bez znaczenia będzie, czy środki pochodzić będą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy też ze środków bieżących. O ile jednak świadczenia z ZFŚS na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach nie są limitowane kwotowo, to w przypadku innych środków limity te występują.

Zwolnione z opodatkowania pozostają bowiem świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:

  • objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł.

Limity te przysługują osobno na każde dziecko. A zatem pracodawca może je zwielokrotnić w zależności od tego, ile dzieci posiada pracownik oraz na ile z nich korzystać będzie z pomocy przy wychowywaniu w powyżej wskazanych formach.

Wsparcia na zatrudnienie niani nie będzie

Dofinansowanie przez pracodawcę opieki na dzieckiem nie obejmuje niani zatrudnionej na innych zasadach niż tzw. opiekun dzienny. Jest nim wyłącznie osoba fizyczna zatrudniana przez gminę lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Oznacza to, że zatrudnienie prywatnie niani nie pozwoli ubiegać się od pracodawcy o dofinansowanie wypłacane pracownikowi w kwocie brutto.

Bez podatku, ale ze składkami ZUS?

Obecny projekt ustawy nie wskazuje, by wypłacane kwoty miały być w szczególny sposób zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli obecna wersja projektu ustawy zostanie uchwalona przez Senat i podpisana przez Prezydenta, to zwolnienie ze składek ZUS obejmie wyłącznie świadczenia wypłacane z ZFŚS. Obecnie obowiązuje bowiem zasada, że podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W pozostałym zakresie zwolnienie takich świadczeń na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl