Pobierz e-pity 2020

Będzie nowa deklaracja podatkowa PSD-1

Piotr Szulczewski 05.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

Równocześnie z wprowadzeniem od 1 września 2016 r. nowego podatku obciążającego przedsiębiorców, w życie wejdą przepisy zobowiązujące do wypełniania deklaracji podatkowej PSD-1. Sprzedawcy detaliczni obciążeni zostaną więc kolejnym obowiązkiem podatkowym.

Będzie nowa deklaracja podatkowa: PSD-1

Źródło: FORUM

Deklaracja na podatek od sprzedaży detalicznej dotyczy dokonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:

  • w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854 oraz z 2016 r. poz. 615),
  • poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

– także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej.

PSD-1 zawiera szereg informacji na temat dokonywanych czynności. W części A deklaracji określa się miejsce i cel składania deklaracji, w części B – dane identyfikacyjne podatnika. Natomiast w części C znajdują się pola dotyczące obliczenia podatku takie jak: ustalenie przychodu, kwota zmniejszająca przychód oraz podstawa opodatkowania. Następnie, w części D, określa się pole dotyczące wykazania kwoty podatku do zapłaty. Na końcu deklaracji, w części E, znajdują się pola dotyczące podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej.

Deklarację składać będą musiały wyłącznie podmioty, których podstawa opodatkowania zobowiązuje do zapłaty podatku. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

PSD-1 składać należy za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy. Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

>>> Pobierz nową deklarację o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej PSD <<<

Właściwość miejscową co do podatku od sprzedaży detalicznej oraz co do organu, do którego adresowana powinna być deklaracja PSD-1 określa się następująco:

  • w przypadku podatników będących osobami fizycznymi - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika,
  • w przypadku podatników będących spółkami cywilnymi - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku,
  • w przypadku podatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika,
  • w przypadku podatników nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,

Jeżeli nie można ustalić właściwości organu podatkowego zgodnie z powyższymi zasadami, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Piotr Szulczewski, PIT.pl