Pobierz e-pity 2020

Będą zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych – lekarze i prawnicy ponownie bez kas fiskalnych?

Piotr Szulczewski 13.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Będą zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych – lekarze i prawnicy ponownie bez kas fiskalnych?

Zaostrzeniu ulegną w 2017 r. zasady stosowania zwolnień z kas rejestrujących. Zmiany obejmą m.in. przyspieszenie obowiązku ewidencjonowania. Obowiązkowe stanie się również upoważnienie organów podatkowych do kontroli rachunków bankowych u stosujących zwolnienie z kas w związku z obrotem realizowanym poprzez rachunki bankowe i SKOKi.


To prawie pewne: w 2018 r. koniec liniowego podatku dla przedsiębiorców

Źródło: YAY foto

Nowe przepisy ustanawiające zakres zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących obowiązywać mają od 2017 r. Co do zasady stanowią one kontynuację zakresu zwolnień, jakie istniały do tej pory. Zmiany dotyczą jedynie kilku kategorii podmiotów. W najbliższym roku należy się natomiast spodziewać bardziej kompleksowego uregulowania kwestii rozliczeń na kasach fiskalnych ze względu na propozycje wprowadzenia e-paragonów.

Zmiany, jakie wprowadzane mają być od 2017 r.:

  1. Obejmą podmioty sprzedające w systemie wysyłkowym oraz świadczące usługi z płatnościami prowadzonymi za pomocą poczty, banków lub SKOKów (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). U takich podmiotów wprowadzony zostanie obowiązek przekazania, najpóźniej przed dniem wykonania czynności korzystających ze zwolnienia, upoważnienia dla banku lub SKOKu, ważnego co najmniej do końca 2017 r., do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Upoważnienie będzie sporządzane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo - kredytowa, drugi przekazany zostanie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Zwolnienia będą mieć zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. także do podatników, którzy na dzień 1 stycznia 2017 r. rozpoczynają lub kontynuują świadczenie czynności wymienionych w poz. 38 i 39 załącznika (wymienionych powyżej), pod warunkiem złożenia najpóźniej do końca grudnia 2016 r. upoważnienia, na okres co najmniej do końca 2017 r.
  2. W przypadku wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi kasy fiskalne nie będą wymagane, jeżeli świadczenie usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
  3. Dodatkowe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania uzyskać mają usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników.
  4. Obligatoryjnego obowiązku korzystania z kas fiskalnych niezależnie od limitu obrotów nie będą posiadały podmioty realizujące działania w zakresie usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów - wykonywane przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  5. Nie będzie już okresu przejściowego na wprowadzenie kasy fiskalnej po wykonaniu szeregu usług, które nie pozwalają korzystać ze zwolnienia do limitu obrotów 20.000 zł. Do tej pory po wykonaniu pierwszej takiej usługi możliwe było skorzystanie z dwumiesięcznego okresu przejściowego, po którym należało obligatoryjnie rozpocząć ewidencję na kasie.
  6. Nabycie i odsprzedaż przez podatnika pracodawcę usług pracownikowi będzie wyłączona z bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.
  7. Bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie będzie podlegać świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła oraz jeśli podatnik dokona upoważnienia. Podmioty te nie będą zmuszone udzielać upoważnienia na rzecz banku do udostępniania danych organom skarbowym. Obecnie ww. podmioty nie mają możliwości korzystać ze zwolnienia.

Piotr Szulczewski, VAT.pl