Pobierz e-pity 2020

Będą nowe deklaracje podatku ryczałtowego: PWS-1 i PWS-2

Piotr Szulczewski 05.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Aktywizacji działań w przemyśle służyć ma wprowadzenie od 2017 r. możliwości wyboru opodatkowania podatkiem ryczałtowym (od wartości sprzedanej produkcji) nowych gałęzi gospodarki. W związku z wprowadzeniem przepisów w tym zakresie, celowym stało się przedstawienie wzorów nowych deklaracji podatkowych.

Będą nowe deklaracje podatku ryczałtowego: PWS-1 i PWS-2

Źródło: YAY foto

Możliwość wyboru między podatkiem dochodowym od osób prawnych albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (dalej: zryczałtowany podatek), dopuszczona jest dla przedsiębiorców okrętowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206)przedsiębiorcą okrętowym jest:

  1. osoba fizyczna, osoba prawna i spółka komandytowo-akcyjna, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wspólnik spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki komandytowej, mający siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  3. przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) - prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku, w rozumieniu ustawy.

Podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jest przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Za datę powstania przychodu należnego uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania płatności w całości.

Podatek pobiera się według stawki 1% podstawy opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze i deklaracja na podatek ryczałtowy od wartości sprzedanej produkcji

Oświadczenie o wyborze przez przedsiębiorcę okrętowego opodatkowania zryczałtowanym podatkiem będzie składane do organu podatkowego właściwego w sprawach zryczałtowanego podatku, którym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego (PIT lub CIT).

Celem wyboru formy ryczałtowej podatnik zobowiązany jest sporządzić oświadczenie PWS-1.

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego, ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do składania według określonego wzoru zeznania rocznego o wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu należnego osiągniętego w roku podatkowym ze sprzedaży statku lub przebudowy statku. Organem podatkowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego będzie, tak jak w przypadku oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, naczelnik urzędu skarbowego właściwy ds. podatku dochodowego (PIT lub CIT). Termin złożenia zeznania za dany rok podatkowy określono do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy rokiem podatkowym przedsiębiorcy okrętowego jest rok kalendarzowy, a w przypadku przedsiębiorcy okrętowego będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych - rok podatkowy przyjęty dla celów tego podatku.

Celem rozliczenia rocznego podatku, podatnik obowiązany jest złożyć deklarację PWS-2. Nowe zasady opodatkowania, w tym możliwość wyboru formy zryczałtowanej stosuje się od 1 stycznia 2017 r.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl