Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Wykaz środków trwałych - ryczałt - wzór - Księgowość

17.05.2013 10:00 (aktualizacja: )

Zasady księgowości

Wykaz środków trwałych - wzór

 

Dane podmiotu prowadzącego wykaz

…………………………………………..

Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Karta nr ………….

LP

Data nabycia

Data przyjęcia
do użytkowania

Dokument stwierdzający nabycie

Określenie środka trwałego
lub
wartości niematerialnej
i prawnej

Symbol KŚT

Wartość początkowa

Stawka amortyzacyjna

Zaktualizowana wartość początkowa

Data likwidacji, przyczyna likwidacji lub data zbycia

Wykaz środków trwałych prowadzą podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przepisy prawa nie przewidują jednolitego wzoru wykazu, wskazują, że powinien on zawierać:

1) liczbę porządkową;

2) datę nabycia;

3) datę przyjęcia do używania;

4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;

7) wartość początkową;

8) stawkę amortyzacyjną;

9) zaktualizowaną wartość początkową;

10) datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia do wykazu uznaje się za ujawnienie środka trwałego.

Nie podlegają objęciu wykazem budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym.

W razie zmiany formy opodatkowania, jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 22n ustawy o podatku dochodowym, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji, w sposób określony w przepisach rozporządzenia, pod warunkiem że ewidencja ta odpowiadać będzie wymogom określonym powyżej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 17-05-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015