Urlop okolicznościowy - Urlop

01.10.2010 10:00 (aktualizacja: )

Urlop okolicznościowy

Jeśli twój pracownik bierze ślub lub urodziło mu się dziecko, to masz obowiązek udzielić mu dwóch dni urlopu okolicznościowego. Urlop okolicznościowy należy się również w razie ślubu dziecka pracownika. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym artykułem.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika z pełnienia obowiązków zawodowych ze względu na szczególne okoliczności osobiste.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) pracownik ma prawo do jednego lub dwóch dni wolnego, które przyznane są razem lub osobno.

Z rozporządzenia wynika, kiedy pracodawca musi udzielić pracownikowi przerwy w pracy:

  • w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – pracownikowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego,
  • w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - jeden dzień urlopu okolicznościowego.

Ilość dni urlopu okolicznościowego zależy od ważności zdarzenia i pokrewieństwa z pracownikiem.

Płatny SMS Pobierz plik
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Uwaga:

W sytuacji, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym a termin zdarzenia, które usprawiedliwiałoby nieobecność pracownika pokrywa się z urlopem - pracownikowi dni wolne nie należą się.

Należy pamiętać, ze pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia zwolnienia od pracy – urlopu okolicznościowego. Pracownik ma obowiązek zgłosić pracodawcy o swojej nieobecności w pracy i podać termin. Powinien także wykazać dokumenty potwierdzające zaistnienie wydarzenia uprawniającego do urlopu okolicznościowego (np. świadectwo urodzenia dziecka, akt zgonu).

Pracownikowi za urlop okolicznościowy przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie oblicza się według zasad tzw. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie uzyskane w miesiącu, w którym przypadł okres niewykonywania pracy.

Anna Pokrywczyńska

  • data utworzenia: 01-10-2010
  • data modyfikacji: 01-06-2015