Święta - Urlop

19.09.2011 10:00 (aktualizacja: )

Święta - dni ustawowo wolne od pracy

Przepisy obowiązujące do 8 października 2012 roku

W styczniu 2011 weszła w życie ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1459). Jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadziła było uznanie święta Trzech Króli przypadające 6 stycznia dniem ustawowo wolnym od pracy. Ustawodawca dając pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy, za sprawą artykułu (art. 130 par. 2(1) k.p.) zabrał prawo do dnia wolnego za święta przypadające w sobotę. Bowiem w myśl art. 130 par. 2(1) k.p ,, Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy”.

Przepis ten doczekał się wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu 2 października 2012 roku orzekł na korzyść pracowników, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznaczał, że w polskim prawie pracy konieczny jest powrót do przepisów sprzed nowelizacji, które umożliwiały pracownikom ,,odebranie’’ dnia wolnego za święto, które przypadło w dzień wolny od pracy - inny niż niedziela.

Przepisy obowiązujące od 8 października 2012 r.

Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego była utrata mocy art. 130 par. 2(1) Kodeksu pracy z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc z dniem 8 października 2012 roku, w wyniku czego przywrócono prawo pracowników do uzyskiwania dodatkowych dni wolnych od pracy, za święta przypadające w soboty. Przy czym moc prawną utrzymał art. 130 par. 2, zgodnie z którym ,,każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Oznacza to, że od dnia 8 października 2012 roku każdy pracownik zatrudniony w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, dla którego dniem wolnym jest sobota, ma prawo do ubiegania się o dodatkowy dzień wolny od pracy za każde święto przypadające w sobotę.

Praca w niedziele i święta - najnowsze zmiany

24 stycznia 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowelizacja rozszerzyła katalog wyjątków zakazujących pracy w niedzielę i święta.

Przepisy regulujące zasady wykonywania pracy w dni wolne od pracy - niedziele i święta wskazuje rozdział VII Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 151 (9) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ww. ustawy praca w placówkach handlowych odbywająca się w niedzielę i święta była niedozwolona. W niedzielę mogły być wykonane jedynie prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

W myśl nowych przepisów w niedziele i święta wykonywać można prace polegające na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, polskie niedziele i święta są u niego dniami pracy. Przy czym przez środki komunikacji elektronicznej rozumieć należy rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Nowelizacja oznacza, że pracownicy wykonujący swoją pracę na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznego oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail będą zobowiązani do świadczenia pracy w polskie niedziele i święta, które u zagranicznego odbiorcy są zwykłymi dniami pracy.  Pracownikowi wykonującemu pracę w takie dni pracodawca zobowiązany jest zapewnić inny dzień wolny od pracy.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 208)weszła w życie 4 marca 2014 roku.


Dni ustawowo wolne od pracy

Od 28 kwietnia 1990r. obowiązują następujące dni ustawowo wolne od pracy:

 1. dni niżej wymienione:
 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli - od 6 stycznia 2011 roku
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
 1. niedziele.

Iwona Karkus
Bankier.pl

 • data utworzenia: 19-09-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015