Ubezpieczenia wypadkowe

  Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

  12.04.2018 05:47 (aktualizacja: )

  ZUS

  Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe


  Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2013 roku

  Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
  1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
  2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 13 3,60
  3 Rybactwo A-03 5 1,47
  4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 14 3,86
  5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33
  6 Górnictwo rud metali B-07 13 3,60
  7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00
  8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 10 2,80
  9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
  10 Produkcja napojów C-11 6 1,73
  11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
  12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
  13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93
  14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20
  15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-16 9 2,53
  16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 7 2,00
  17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
  18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
  19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
  20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20
  21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 6 1,73
  22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
  23 Produkcja metali C-24 10 2,80
  24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 7 2,00
  25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 4 1,20
  26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 6 1,73
  27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
  28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 6 1,73
  29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 9 2,53
  30 Produkcja mebli C-31 7 2,00
  31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 5 1,47
  32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 7 2,00
  33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 5 1,47
  34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73
  35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
  36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 8 2,26
  37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
  38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2,00
  39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 8 2,26
  40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 6 1,73
  41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
  42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 4 1,20
  43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
  44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47
  45 Transport wodny H-50 7 2,00
  46 Transport lotniczy H-51 4 1,20
  47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 6 1,73
  48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
  49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0,93
  50 Informacja i komunikacja J 3 0,93
  51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
  52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 3 0,93
  53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93
  54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
  55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
  56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
  57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
  58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 5 1,47
  59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
  60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
  61 Edukacja P 3 0,93
  62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
  63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
  64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 3 0,93

  * Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

  Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
  1Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługowąA - 0192,53
  2Leśnictwo i pozyskiwanie drewnaA - 0292,53
  3RybactwoA - 0361,73
  4Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)B - 05123,33
  5Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnegoB - 06123,33
  6Górnictwo rud metaliB - 07123,33
  7Pozostałe górnictwo i wydobywanieB - 08123,33
  8Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanieB - 09123,33
  9Produkcja artykułów spożywczychC - 1061,73
  10Produkcja napojówC - 1161,73
  11Produkcja wyrobów tytoniowychC - 1261,73
  12Produkcja wyrobów tekstylnychC - 1341,20
  13Produkcja odzieżyC - 1441,20
  14Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionychC - 1541,20
  15Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplataniaC - 16102,80
  16Produkcja papieru i wyrobów z papieruC - 1751,47
  17Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacjiC - 1851,47
  18Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowejC - 1951,47
  19Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznychC - 2061,73
  20Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznychC - 2161,73
  21Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznychC - 2272,00
  22Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznychC - 2382,26
  23Produkcja metaliC - 2492,53
  24Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeńC - 2592,53
  25Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznychC - 2651,47
  26Produkcja urządzeń elektrycznychC - 2751,47
  27Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaC - 2872,00
  28Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykliC - 2982,26
  29Produkcja pozostałego sprzętu transportowegoC - 3082,26
  30Produkcja mebliC - 3172,00
  31Pozostała produkcja wyrobówC - 3272,00
  32Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeńC - 3351,47
  33Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnychD61,73
  34Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyE - 3661,73
  35Odprowadzanie i oczyszczanie ściekówE - 3751,47
  36Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówE - 3851,47
  37Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiE - 3951,47
  38Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówF - 4172,00
  39Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejF - 4272,00
  40Roboty budowlane specjalistyczneF - 4372,00
  41Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychG - 4551,47
  42Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiG - 4651,47
  43Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiG - 4751,47
  44Transport lądowy oraz transport rurociągowyH - 4951,47
  45Transport wodnyH - 5051,47
  46Transport lotniczyH - 5151,47
  47Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportH - 5251,47
  48Działalność pocztowa i kurierskaH - 5351,47
  49Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymiI30,93
  50Informacja i komunikacjaJ51,47
  51Działalność finansowa i ubezpieczeniowaK20,67
  52Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościL41,20
  53Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaM30,93
  54Wynajem i dzierżawaN - 7741,20
  55Działalność związana z zatrudnieniemN - 7830,93
  56Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związaneN - 7951,47
  57Działalność detektywistyczna i ochroniarskaN - 8051,47
  58Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleniN - 8151,47
  59Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczejN - 8251,47
  60Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialneO, U30,93
  61EdukacjaP30,93
  62Opieka zdrowotna i pomoc społecznaQ51,47
  63Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacjąR51,47
  64Pozostała działalność usługowaS51,47
  65Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzebyT51,47

   

  Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Od 1 stycznia 2010 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885).

  Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
  1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
  2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 9 2,53
  3 Rybactwo A-03 6 1,73
  4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
  5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 12 3,33
  6 Górnictwo rud metali B-07 12 3,33
  7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 12 3,33
  8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 12 3,33
  9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 6 1,73
  10 Produkcja napojów C-11 6 1,73
  11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 6 1,73
  12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 4 1,20
  13 Produkcja odzieży C-14 4 1,20
  14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 4 1,20
  15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C-16 10 2,80
  16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 5 1,47
  17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 5 1,47
  18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
  19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 6 1,73
  20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 6 1,73
  21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 7 2,00
  22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 8 2,26
  23 Produkcja metali C-24 9 2,53
  24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 9 2,53
  25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 5 1,47
  26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-27 5 1,47
  27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 7 2,00
  28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 8 2,26
  29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 8 2,26
  30 Produkcja mebli C-31 7 2,00
  31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 7 2,00
  32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47
  33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 6 1,73
  34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 6 1,73
  35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
  36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 5 1,47
  37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 5 1,47
  38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 7 2,00
  39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 7 2,00
  40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 7 2,00
  41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 5 1,47
  42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 5 1,47
  43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 5 1,47
  44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 5 1,47
  45 Transport wodny H-50 5 1,47
  46 Transport lotniczy H-51 5 1,47
  47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47
  48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
  49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0,93
  50 Informacja i komunikacja J 5 1,47
  51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
  52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 4 1,20
  53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93
  54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
  55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 3 0,93
  56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 5 1,47
  57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 5 1,47
  58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 5 1,47
  59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 5 1,47
  60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0,93
  61 Edukacja P 3 0,93
  62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 5 1,47
  63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 5 1,47
  64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S, T 5 1,47

  * Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

  Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
  1Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwoA92,53
  2RybactwoB61,73
  3Górnictwo surowców energetycznychCA123,33
  4Górnictwo surowców innych niż energetyczneCB123,33
  5Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowychDA61,73
  6Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieżyDB41,20
  7Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionychDC41,20
  8Produkcja drewna i wyrobów z drewnaDD102,80
  9Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficznaDE51,47
  10Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowychDF51,47
  11Produkcja wyrobów chemicznychDG61,73
  12Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznychDH72,00
  13Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznychDl82,26
  14Produkcja metali i wyrobów z metaliDJ92,53
  15Produkcja maszyn i urządzen, gdzie indziej niesklasyfikowanaDK72,00
  16Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznychDL51,47
  17Produkcja sprzętu transportowegoDM82,26
  18Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowanaDN72,00
  19Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodęE61,73
  20BudownictwoF72,00
  21Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowegoG51,47
  22Hotele i restauracjeH30,93
  23Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćI51,47
  24Pośrednictwo finansoweJ20,67
  25Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczejK41,20
  26Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialneL, Q30,93
  27EdukacjaM30,93
  28Ochrona zdrowia i opieka społecznaN51,47
  29Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostałaO51,47

  * Kod PKD określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

  Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
  1Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwoA72,00
  2RybactwoB102,80
  3Górnictwo surowców energetycznychCA133,60
  4Górnictwo surowców innych niż energetyczneCB123,33
  5Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowychDA61,73
  6Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieżyDB41,20
  7Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionychDC41,20
  8Produkcja drewna i wyrobów z drewnaDD113,06
  9Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficznaDE41,20
  10Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowychDF61,73
  11Produkcja wyrobów chemicznychDG82,26
  12Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznychDH72,00
  13Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznychDI82,26
  14Produkcja metali i wyrobów z metaliDJ92,53
  15Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaDK82,26
  16Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznychDL41,20
  17Produkcja sprzętu transportowegoDM82,26
  18Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowanaDN72,00
  19Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodęE61,73
  20BudownictwoF72,00
  21Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowegoG30,93
  22Hotele i restauracjeH20,67
  23Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćI51,47
  24Pośrednictwo finansoweJ20,67
  25Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczejK41,20
  26Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialneL, Q30,93
  27EdukacjaM41,20
  28Ochrona zdrowia i pomoc społecznaN51,47
  29Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostałaO51,47
  Lp.Grupy działalnościKod PKD*Kategorie ryzykaStopy procentowe składki (%)
  1Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwoA72,00
  2RybactwoB102,80
  3Górnictwo surowców energetycznychCA133,60
  4Górnictwo surowców innych niż energetyczneCB123,33
  5Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowychDA61,73
  6Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieżyDB41,20
  7Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionychDC41,20
  8Produkcja drewna i wyrobów z drewnaDD113,06
  9Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficznaDE41,20
  10Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowychDF61,73
  11Produkcja wyrobów chemicznychDG82,26
  12Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznychDH72,00
  13Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznychDI82,26
  14Produkcja metali i wyrobów z metaliDJ92,53
  15Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaDK82,26
  16Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznychDL41,20
  17Produkcja sprzętu transportowegoDM82,26
  18Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowanaDN72,00
  19Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodęE61,73
  20BudownictwoF72,00
  21Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowegoG30,93
  22Hotele i restauracjeH20,90
  23Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćI51,47
  24Pośrednictwo finansoweJ20,90
  25Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczejK41,20
  26Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialneL, Q30,93
  27EdukacjaM41,20
  28Ochrona zdrowia i pomoc społecznaN51,47
  29Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostałaO51,47
  Stawka ubezpieczenia wypadkowego
  Lp.DziałalnośćKod PKDKategoria ryzykaStopa procentowa
  1Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwoA82,26
  2Rybołówstwo i rybactwoB82,26
  3Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznychCA143,86
  4Górnictwo i kopalnictwo surowców innych niż energetyczneCB133,6
  5Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowychDA72
  6Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieżyDB41,2
  7Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionychDC51,47
  8Produkcja drewna i wyrobów z drewnaDD123,33
  9Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru, działalność publikacyjna i poligraficznaDE51,47
  10Wytwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowychDF61,73
  11Produkcja wyrobów chemicznychDG61,73
  12Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznychDH72
  13Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałychDl92,53
  14Produkcja metali i wyrobów z metaliDJ92,53
  15Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanaDK82,26
  16Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznychDL51,47
  17Produkcja sprzętu transportowegoDM92,53
  18Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowanaDN82,26
  19Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodęE61,73
  20BudownictwoF82,26
  21Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowegoG30,97
  22Hotele i restauracjeH30,97
  23Transport, gospodarka magazynowa i łącznośćI51,47
  24Pośrednictwo finansoweJ20,97
  25Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczejK41,2
  26Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialneL, Q30,97
  27EdukacjaM61,73
  28Ochrona zdrowia i opieka społecznaN51,47
  29Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualnaO51,47