Pobierz e-pity 2020

Dokument uprawniający do występowania o zwrot VAT (TAX FREE)

16.10.2013 10:00 (aktualizacja: )

Choć prawo nie wskazuje wzoru, reguluje ono minimalną ilość informacji, które w takim dokumencie musi się znaleźć. Są to:

 • napis: "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH", a pod nim: "TAX FREE FOR TOURISTS";
 • numer dokumentu;
 • dane sprzedawcy:
  • nazwę,
  • adres,
  • NIP;
 • nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
 • nazwisko i imię podróżnego;
 • adres podróżnego:
  • kraj,
  • miejscowość,
  • nazwę ulicy,
  • numer domu, lokalu;
 • numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;
 • nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
 • podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;
 • informację: "Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).";
 • napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć "Polska-Cło";
 • miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
 • formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:
  • zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w kwocie ............................ zł .......... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,
  • nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić;
 • miejsce na uwagi urzędowe.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 16-10-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015