Koszty - Różnice kursowe koszty

Różnice kursowe

Różnice kursowe - kosztowe

W związku z tym, że kurs przeliczenia walut obcych dla celów podatkowych oraz kurs faktycznie zastosowany dla przeliczenia w banku lub kantorze, z reguły różnią się od siebie, podatnik ma obowiązek rozliczyć zaistniałe w tym zakresie różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe z tytułu poniesionych kosztów powstają, jeżeli wartość: poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

Uwaga !

Dodatnie różnice kursowe wpływają na wartość przychodów (księguje się je podwyższając wartość przychodu), nie obniżają natomiast kosztów.

Ujemne różnice kursowe kosztowe:

Ujemne różnice kursowe (wpływające na podwyższenie kosztów podatkowych) powstają, jeżeli wartość:

  • przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 
  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; 
  • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

Uwaga !

Ujemne różnice kursowe wpływają na wartkość kosztów. Księguje się je jako koszt podatkowy.

Nowe zasady rozliczania różnic kursowych 2012

Przy obliczaniu różnic kursowych, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (zasada obowiązuje dla różnic kursowych przeliczanych po 1 stycznia 2012 r.). 

Jeżeli kurs faktyczny jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż wartość kursu NBP powiększona lub pomniejszona odpowiednio o 5 % (kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty), to organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

 Za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-01-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015