Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Roczna korekta VAT - odliczenia VAT

30.04.2013 10:00 (aktualizacja: )

Podatnik, który odliczał VAT na zasadzie proporcji – zarówno z roku poprzedniego, jak i hipotetycznej, uzgodnionej z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, po zakończeniu roku musi odpowiednio skorygować swoje odliczenie do proporcji, która rzeczywiście występowała w danym roku.

Ustalenie proporcji za poprzedni i obecny rok oraz zasada prowadzenia korekty podatku VAT

Krok 1Krok 2Krok 3Krok 4

Nabycie towaru lub usługi wykorzystywanej do celów opodatkowanych i zwolnionych

Ustalenie proporcji za rok poprzedni

ustalenie prawa odliczenia z tegorocznej faktury VAT na podstawie proporcji z roku poprzedniego

Korekta dokonywana na podstawie proporcji za obecny rok (rok, w którym dokonywano odliczenia)

100 zł netto + 23 zł VAT

W roku poprzednim sprzedaż wynosiła 40.000 zł – opodatkowana, 60.000 zł – sprzedaż nieopodatkowana. Proporcja 40.000/100.000 zł = 4/10 (40%)

Proporcja wynosiła 40% więc 40% z 23 zł = 9,2 zł do odliczenia w trakcie roku (wykazywane deklaracji VAT)

Faktyczna sprzedaż w danym roku wyniosła 50.000 zł – opodatkowana, 50.000 zł – nieopodatkowana; ustalenie proporcji za obecny rok 50.000/100.000 = 50%; obowiązkowa korekta = 50% z 23 zł = 11,5; 11,5 – 9,2 = 2,3 zł stanowi kwotę, która podlega dodatkowemu odliczeniu na zasadzie korekty

Korekta roczna - krok 4

Obrót ustala się na takich samych zasadach, co w przypadku obrotu za rok poprzedni (np. nie zalicza się do obrotu sprzedaży nieruchomości dokonywanej sporadycznie itd.). Proporcja ustalona za dany rok posłuży nie tylko do sporządzenia korekty, ale również będzie podstawą do odliczania podatku w roku przyszłym.

Istnieją towary i usług, z których korekt odliczanej kwoty VAT dokonuje się przez okres dłuższy niż jeden rok. Zasada ta dotyczy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów. W ich przypadku:

  • jeżeli wartość początkowa przekracza 15.000 zł – korekty dokonuje się przez okres 5 lat, korekty dokonuje się po 1/5 kwoty odliczonej w każdym roku,
  • w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat (niezależnie od ich wartości), korekty dokonuje się po 1/10 kwoty odliczonej.

W przypadku towarów i usług niezaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub zaliczonych do tej grupy, ale których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł korekty dokonuje się jednorazowo, za rok w którym zostały oddane do użytkowania.

Rocznej korekty dokonuje się w deklaracji za styczeń. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie – dokonuje się jej w deklaracji za I kwartał roku.

Sprzedaż/zbycie w okresie korekty

Przy sprzedaży towarów, których okres korekty się jeszcze nie zakończył (np. przed 5 laty od roku nabycia) przyjmuje się następujące założenia:

Sprzedaż w okresie korekty

Krok 1Krok 2Krok 3

Liczymy ilość lat do końca okresu korekty (rok, w którym nabyliśmy towar to rok nr 1, natomiast rok, w którym zbyliśmy w całości rozliczać należy na takiej zasadzie, jak zbycie.

Sprawdzamy, czy sprzedaż jest czynnością opodatkowaną, czy zwolnioną

Stosujemy ustaloną zasadę (opodatkowania, zwolnienia) do całego pozostałego okresu korekty wykazując jednorazowo korektę w deklaracji za okres, w którym zbyto towar (usługę)

Podobnie stosować należy powyższą zasadę do sprzedaży towarów, dla których istnieje roczny okres korekty

Zasady korekt stosuje się również w przypadku towarów i usług, które nabyte zostały dla celów opodatkowanych (czyli nie trzeba było z tytułu ich nabycia dokonywać odliczenia częściowego VAT a następnie korekty), a następnie zmieniło się prawo ich wykorzystywania na inne (np. częściowe, nastąpiło wykorzystanie, które powodowało utratę prawa odliczenia). Tak samo w przypadku gdy początkowo prawo odliczenia nie przysługiwało, a potem ze względu na okoliczności, zaczęło przysługiwać.
 

Przykład

Podatnik w styczniu nabył pojazd o wartości 10.000 zł (środek trwały), przy którego zakupie odliczył częściowo podatek VAT. W grudniu zbył ten pojazd jako używany. Podatnik ma obowiązek skorygować odliczony podatek VAT. Gdyby zbycia dokonał w marcu roku następnego, korekta nie byłaby konieczna, podatnik mimo zastosowania stawki zwolnionej z opodatkowania przy jego sprzedaży (ponad 12 miesięcy korzystania).
 

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, dokonuje się:

  • w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty,
  • w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W przypadku towarów i usług innych niż powyższe (np. o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł, towarów, materiałów, surowców), wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (zwykły roczny charakter korekty).

Przypadkiem szczególnym dla towarów i usług do 15.000 zł jest sytuacja, gdy zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia tych towarów lub usług, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje (czyli nie stają się one towarem rozliczanym na zasadach proporcji). W takim przypadku korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. Zasada powyższa - braku obowiązku korekty po upływie 12 miesięcy - dotyczy tylko i wyłącznie towarów i usług zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych lub prawnych o wartości początkowej poniżej 15 000 zł.

Wyjątkiem jest przypadek, zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż powyższe (czyli innych niż środki trwałe), w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana. Nie ma natomiast ograniczenia czasowego, zatem korekty należy dokonać niezależnie od tego, kiedy nastąpiła zmiana przeznaczenia.

Korektę należy zastosować również w przypadku, gdy towary i usługi nabyte w celu wytworzenia towarów zaliczanych do środków trwałych zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 30-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015