Kody tytułów ubezpieczeń 2022

  Archiwum Kodów tytułów ubezpieczeń 2015

  12.04.2018 05:33 (aktualizacja: )

  ZUS

  Archiwum kodów tytułów ubezpieczeń

  Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz klasyfikuje w ramach grup składkowych. Wybór prawidłowego kodu ubezpieczeniowego obciąża podlegającego ubezpieczeniu lub płatnika, stąd też tak istotna jest znajomość oraz posługiwanie się kodami ZUS przy rejestracji oraz zmianach tytułów ubezpieczeń w ZUS.

  Kody obowiązujące do 31 grudnia 2014 roku

  Sprawdź kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych:

  1. Kod tytułu ubezpieczenia - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

  1) ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty
  2) stopień niepełnosprawności

  1. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa
  2. Kod pracy w szczególnych warunkach
  1. Kod pracy o szczególnym charakterze
  1. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  2. Kod stopnia niepełnosprawności
  3. Kod rodzaju uprawnienia

  1. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego
  2. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
  3. Typ identyfikator
  4. Kod świadczenia/przerwy
  5. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów
  6. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
   emerytalne i rentowe
  7. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego
  Kody ubezpieczeniowePodmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

  01 10

  pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

  01 11

  pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

  01 12

  osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia

  01 13

  pracownik, za którego płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  01 20

  pracownik młodociany

  01 24

  były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia

  01 25

  pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 1, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72” albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009”

  01 26

  racownik podlegający ubezpieczeniomspołecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniuzdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  02 00

  osoba wykonująca pracę nakładczą

  02 13

  osoba wykonująca pracę nakładczą, za którą płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczeniaspołeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  03 10

  członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

  03 20

  osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni

  04 11

  osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

  04 17

  osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  04 21

  osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

  04 24

  osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  04 26

  osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  04 28

  osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

  04 30

  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

  04 31

  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

  05 10

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

  05 11

  osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność

  05 12

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  05 13

  osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

  05 20

  twórca

  05 21

  artysta

  05 40

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu

  05 43

  wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej

  05 44

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  05 45

  osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

  05 70

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia

  05 72

  osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia

  06 10

  poseł lub senator pobierający uposażenie

  07 10

  stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu ubezpieczeniomspołecznym oraz ubezpieczeniuzdrowotnemu albo wyłącznie ubezpieczeniuzdrowotnemu

  07 20

  stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniom społecznym

  08 00

  osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

  09 10

  osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie integracyjne

  09 11

  osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium

  09 20

  osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych

  09 40

  osoba zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

  09 41

  osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  10 10

  duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

  10 11

  duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru, należną za okres do dnia 31 marca 2004 r.

  10 12

  duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru

  10 20

  duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

  10 50

  alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

  11 10

  żołnierz niezawodowy w służbie czynnej

  11 11

  osoba odbywająca służbę zastępczą

  11 12

  osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową

  11 13

  osoba odbywająca okresową służbę wojskową

  11 14

  funkcjonariusz w służbie kandydackiej oraz kandydat na żołnierza zawodowego

  11 20

  żołnierz zawodowy

  11 30

  funkcjonariusz Policji

  11 31

  funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

  11 32

  funkcjonariusz Straży Granicznej

  11 33

  funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

  11 34

  funkcjonariusz Służby Celnej

  11 35

  funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu
  11 40

  funkcjonariusz Służby Więziennej

  11 50

  osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie

  11 51

  osoba pobierająca uposażenie rodzinne

  11 52

  osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężne o takim samym charakterze

  11 53

  żołnierz lub funkcjonariusz, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby lub utratą prawa do emerytury bądź renty

  12 11

  osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

  12 50

  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność

  12 60

  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca

  12 70

  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą

  12 80

  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna

  12 90

  osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu

  12 40

  osoba pobierająca zasiłek macierzyński

  13 10

  osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy

  13 20

  osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia

  13 21

  osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego

  13 22

  osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  14 44

  świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki

  18 11

  student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

  18 30

  słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

  19 00

  osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  19 10

  osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  20 10

  sędzia

  20 20

  prokurator, ławnik sądowy, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  20 30

  sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego

  21 10

  dziecko lub uczeń niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

  21 20

  słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

  22 10

  kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  22 30

  osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu

  22 40

  członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu

  24 10

  osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  25 00

  emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

  25 01

  emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

  25 10

  emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa

  25 11

  emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa

  26 00

  osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

  26 01

  osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  27 00

  osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

  27 01

  osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

  30 00

  osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

  50 00

  inny tytuł do ubezpieczeń

  Kody ubezpieczeniowe Ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty

  0

  osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek

  1

  osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

  2

  osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  3

  osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  4

  osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

  Kody ubezpieczeniowe Stopień niepełnosprawności

  0

  osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

  1

  osoba, która ma ustalone prawo do renty

  2

  obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstw,

  Kody ubezpieczeniowe Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa

  01

  małżonek

  11

  dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka

  21

  wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej

  30

  matka

  31

  ojciec

  32

  macocha

  33

  ojczym

  40

  babka

  41

  dziadek

  50

  osoby przysposabiające osoby ubezpieczone

  60

  inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

  Kody ubezpieczeniowe Kod pracy w szczególnych warunkach

  01

  prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu

  02

  prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych

  03

  prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze

  04

  prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)

  05

  prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco

  06

  prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych

  07

  prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych

  08

  prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła

  09

  prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach

  10

  prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych

  11

  prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów

  12

  prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych

  13

  prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych

  14

  prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu

  15

  prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie

  16

  prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi

  17

  prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych

  18

  prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych

  19

  prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych

  20

  prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych

  21

  prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku

  22

  prace rybaków morskich

  23

  prace na statkach żeglugi morskiej

  24

  prace na morskich platformach wiertniczych

  25

  prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy

  26

  prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego

  27

  prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego

  28

  prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

  29

  prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

  30

  prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych

  31

  prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

  32

  prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem

  33

  prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór

  34

  prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową

  35

  prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 °C

  36

  prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych

  37

  prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

  38

  prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

  39

  prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych

  40

  prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

  Kody ubezpieczeniowe Kod pracy o szczególnym charakterze

  01

  prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)

  02

  prace kontrolerów ruchu lotniczego

  03

  prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska

  04

  prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich

  05

  prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów

  06

  prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)

  07

  prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei

  08

  prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym

  09

  prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych

  10

  prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

  11

  prace operatorów reaktorów jądrowych

  12

  prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych

  13

  prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

  14

  prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

  15

  prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu

  16

  prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną

  17

  prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem

  18

  prace członków zespołów ratownictwa medycznego

  19

  prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)

  20

  prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych

  21

  prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)

  22

  prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

  23

  prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

  24

  prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

  Kody ubezpieczeniowe Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  01R

  Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

  02R

  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

  03R

  Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

  04R

  Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

  05R

  Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

  06R

  Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

  07R

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

  08R

  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

  09R

  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

  10R

  Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

  11R

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

  12R

  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

  13R

  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

  14R

  prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

  15R

  Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

  16R

  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

  Kody ubezpieczeniowe Kod stopnia niepełnosprawności

  0

  osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności

  1

  osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

  2

  osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  3

  osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

  4

  osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

  Kody ubezpieczeniowe Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego

  100

  ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia

  500

  zgon osoby ubezpieczonej

  600

  inna przyczyna wyrejestrowania

  700

  zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

  Kody ubezpieczeniowe Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika

  111

  zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności

  115

  postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego

  117

  zgon płatnika składek

  210

  zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

  211

  wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy

  311

  decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych

  350

  wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych

  600

  inna przyczyna wyrejestrowania

  Kody ubezpieczeniowe Typ identyfikatora

  P

  PESEL

  N

  NIP

  R

  REGON

  1

  dowód osobisty

  2

  paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE

  Kody ubezpieczeniowe Kod świadczenia/przerwy
  Przerwa w opłacaniu składek:

  111

  urlop bezpłatny

  121

  urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

  122

  urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

  151

  okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku

  152

  okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

  Rodzaj świadczenia:
  212

  zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego

  214

  zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego

  215

  wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego

  216

  wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

  Rodzaj świadczenia i przerwy:
  311

  zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

  312

  zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

  313

  zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

  314

  zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

  315

  wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

  316

  wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego

  317

  wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

  318

  wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

  319

  zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

  320

  wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

  321

  świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

  322

  świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

  323

  wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego

  324

  wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

  325

  zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

  326

  wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

  327

  zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

  328

  wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

  331

  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

  332

  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  335

  wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

  336

  wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  350

  inne świadczenia/przerwy

  Kody ubezpieczeniowe Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów

  1

  dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni

  2

  dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni

  3

  dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod „4”)

  4

  dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu

  5

  dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

  Kody ubezpieczeniowe Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  1

  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony

  2

  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek

  3

  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Kody ubezpieczeniowe Kod rodzaju uprawnienia

  11

  wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru

  31

  koncesja

  32

  zezwolenie

  34

  decyzja

  40

  uprawnienie inne niż wymienione wyżej

  Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

  1) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

  02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
   

  2) w przypadku:

  1. powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,
  2. wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,
  3. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,
  4. banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,
  5. innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,
  6. instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej oraz przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  7. centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie integracyjne,

  51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygująceg
   

  3) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:
  51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  52-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
   

  4) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:
  70 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
   

  5) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:
  80 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
   

  6) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:
  01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
  02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
  40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
  41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
  51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
  52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
   

  7) w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
  40 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
  41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
  Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony
   

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2013 poz. 1101),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2009 nr 186 poz. 1444).