Pobierz e-pity 2019

Zawód księgowego i doradcy podatkowego czeka już tylko na podpis prezydenta

Piotr Szulczewski 13.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

13.05 Zawód księgowego i doradcy podatkowego czeka już tylko na podpis prezydenta

Piotr SzulczewskiDnia 8 maja 2014 r. Sejm przyjął bez poprawek senacką wersję poprawek do II ustawy deregulacyjnej, obejmującej m.in. zawody księgowego i doradcy podatkowego. Jedynie podpis prezydenta dzieli zatem polskie prawo podatkowe od wprowadzenia najszerszego, od momentu ustanowienia obu tych zawodów, dostępu do nich osób, które nie posiadają wykształcenia specjalistycznego lub nie legitymują się zdanym egzaminem zawodowym.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych otworzy zawód księgowego (prowadzącego księgi rachunkowe) na osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie oraz zawarły umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie będzie już obowiązku legitymowania się wykształceniem z zakresu rachunkowości, egzaminem zawodowym. Brak będzie również obowiązku zatrudnienia osób takie wykształcenie posiadających. Czynności rachunkowe wykonywać będzie mogła wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa wskazane w ustawie o rachunkowości.

Czynnościami zastrzeżonymi na rzecz doradców podatkowych pozostaną wyłącznie:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  • reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w powyższych sprawach.

Ułatwiony zostanie również dostęp do zawodu doradcy podatkowego. Z części pisemnej egzaminu zwolnione będą osoby, które legitymować będą się wykształceniem na uczelniach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, z którymi KRDP zawrze umowy, określające, że realizowany przez uczelnię program kształcenia obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Ustawa czeka na podpis prezydenta. Wejść w życie ma w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw RP.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl