Szersza wymiana informacji podatkowych pomiędzy Polską a państwami UE od 2013 roku

Katarzyna Sudaj

Katarzyna SudajPolska i kraje Unii Europejskiej stworzą skuteczny system wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Od 2013 roku będziemy więcej informacji niż dotychczas przekazywali innym krajom. Zrobi to szeregowy urzędnik zamiast dyrektora urzędu kontroli skarbowej. System ten wymaga nowelizacji dwóch ustaw: Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

Obecne zasady wymiany danych dotyczących podatków bezpośrednich (PIT i CIT) oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych pomiędzy krajami członkowskimi UE opierają się na starej dyrektywie z 19 grudnia 1977 roku (Dz. Urz. UE L z 1977 r. Nr 336/15, z późń. zm.). Implementacja nowej dyrektywy z 15 lutego 2011 roku (Dz. Urz. UE L z 2011r. Nr 64/1) zakłada rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie.

Obecnie Od 2013 roku

Wymiana informacji podatkowych istotnych dla prawidłowego określenia podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie:

  • opodatkowania dochodu, majątku lub kapitału, bez względu na sposób i formę opodatkowania, w tym opodatkowania dochodu ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych oraz przyrostu wartości majątku lub kapitału; 
  • opodatkowania składek ubezpieczeniowych.

Wymiana informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i egzekwowania krajowych przepisów państw członkowskich dotyczących każdego rodzaju podatków pobieranych przez państwo członkowskie lub na jego rzecz, lub przez jednostki terytorialne lub administracyjne państwa członkowskiego, w tym także władze lokalne, lub na ich rzecz.

Zarówno stara jak i nowa dyrektywa nie dotyczy wymiany informacji o:

  • podatku VAT,
  • akcyzie,
  • obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne, ani
  • wysokości cła.

Szersza wymiana informacji podatkowych, która zostanie wprowadzona w 2013 roku, będzie dotyczyła także organów podatkowych jednostek samorządowych. Wymaga to zmian w Ordynacji podatkowej.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej z dnia 27 marca 2012 r.  Pozwoli on ministrowi finansów wyznaczyć poszczególnych pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych oraz izb skarbowych do wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych. Obecnie tylko Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, dyrektor izby skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej może zostać do tego upoważniony.

Szybka i sprawna wymiana informacji

Od 2013 roku urzędnik będzie musiał w terminie 7 dni roboczych potwierdzić obcemu państwu otrzymanie wniosku o udzielenie informacji podatkowej. Do tej pory nie było takiego obowiązku.

Zgodnie z projektowana nowelizacją prawa, postępowanie o wymianie informacji powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, gdy organ podatkowy posiada już żądną informacje (czyli nie musi ich specjalnie zbierać i przygotowywać), termin ten skraca się do 2 miesięcy.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej pozwoli na określenie jasnych i precyzyjnych zasad współpracy pomiędzy administracjami podatkowymi krajów członkowskich. W ten sposób zwiększy się skuteczność poboru podatków oraz zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy tej dyrektywny z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Katarzyna Sudaj