Pobierz e-pity 2018

Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

06.06.2012 11:00 (aktualizacja: )

06.06 Jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce

Iwona KarkusZatrudnienie obcokrajowców z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak wskazują badania w 2011 roku do Urzędów Pracy wypłynęło prawie 50% więcej wniosków o zatrudnienie cudzoziemców niż w roku 2010. Wszystko za sprawą uproszczenia przepisów.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje procedury podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców, jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, nr 69 poz. 415). Zgodnie z nią cudzoziemcem jest każda osobna nieposiadająca obywatelstwa polskiego.


Zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca

Cudzoziemiec, który chce podjąć pracę na terytorium Polski, powinien uzyskać właściwe zezwolenie wydawane przez wojewodę. O uzyskanie zezwolenia stara się nie sam pracownik, lecz przyszły pracodawca. Zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

  • wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A zezwolenia),
  • w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium RP przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (typ B zezwolenia)
  • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym (typ C zezwolenia),
  • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu na terytorium RP i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (typ D zezwolenia),
  • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innych celach niżeli wskazane powyżej (typ E).

Kategorie osób zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę określa rozporządzenie MPiPS z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia nie jest jednoznaczne z brakiem konieczności udokumentowania prawa do przebywania na terytorium RP.


Sposób uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca

Procedura uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca składa się z dwóch etapów:

  1. Uzyskanie przyrzeczenia wydania zezwolenia,
  2. Uzyskanie zezwolenia właściwego.

Na początku pracodawca zobowiązany jest wystawić ofertę pracy w Urzędzie Pracy, a następnie wystąpić do wojewody z prośbą o uzyskanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosku wydaje pracodawcy przyrzeczenie stanowiące podstawę do ubiegania się cudzoziemca o wydanie dokumentów legalizujących jego pobyt na terytorium Polski. Po uzyskaniu przez obcokrajowca decyzji pobytowej wydawane jest zezwolenie na wykonywanie pracy. Bezwzględnym warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę jest przedstawienie przez cudzoziemca wizy lub innego dokumentu potwierdzającego jego prawo do przebywania na terytorium RP.


Zezwolenie tylko na czas określony

Zezwolenie na wykonywanie pracy na terytorium Polski nigdy nie jest wydawane bezterminowo. Zwyczajowo termin jego obowiązywania wynosi 3 lata i może być przedłużony. Są jednak pewne wyjątki:

  1. w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudniała powyżej 25 osób termin ten może być wydłużony do 5 lat.
  2. w przypadku delegowania cudzoziemca do wykonania usługi eksportowej – zezwolenie wydawane jest na czas delegowania,


Koszt uzyskania zezwolenia na pracę obcokrajowca

Koszt wydania zezwolenia na pracę różni się w zależności od długości jego obowiązywania. I tak, opłata za wydanie zezwolenia na pracę na okres do 3 miesięcy wynosi 50 zł, natomiast w przypadku zezwolenia na okres powyżej 3 miesięcy - opłata wzrasta do 100 zł. Wydanie zgody na pracę dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej to wydatek rzędu 200 zł. Przedłużenie zezwolenia również nie jest darmowe i wynosi 50% powyższych kwot.


3 000 grzywny za nielegalne zatrudnianie

Zatrudnienie pracownika, który nie posiada ważnej wizy bądź innych dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium RP, a także pracownika bez zezwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane, zagrożone jest karą grzywny w wysokości minimum 3 000 zł. Karze podlega również cudzoziemiec. W jego wypadku grzywna wynosi 1 000 zł.

Iwona Karkus
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD