Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Ile państwo zarabia na podatkach

09.05.2011 09:00 (aktualizacja: )

W czwartek 5 maja br. rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2012 r. Dochody wyniosą 292,7 mld zł, wydatki nie więcej niż 327,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,0 mld zł. Największe wydatki zostaną poniesione na dotacje i subwencje, potrzeby bieżące jednostek budżetowych oraz obsługę długu publicznego.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 269,4 mld zł (to 92% wpływów budżetowych), w tym:

 • VAT – 132,5 mld zł, czyli 45% dochodów państwa,
 • akcyza – 63,4 mld zł to 22% wpływów do budżetu,
 • PIT – 42,4 mld zł, czyli 14%,
 • CIT – 29,6 mld zł, czyli 10%.

Niepodatkowe dochody wyniosą 21,5 mld zł. Z prywatyzacji do kasy państwa ma wpłynąć 10 mld zł.

Dochody budżetu państwa

Prognoza dochodów na 2012 r. oparta jest na przewidywanej w 2011 r. dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych.

Na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3 proc., realny wzrost PKB o 4 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8 proc., wzrost spożycia ogółem o 3 proc., realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 2,9 proc.

W 2012 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT: wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. W przypadku CIT – ten udział pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to:

Dochody podatkowe wyniosą 269.427.010 tys. zł, tj. o 8,9 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

 • VAT – 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.),
 • akcyza – 63.480.000 tys. zł (wzrost o 8,1 proc.),
 • CIT – 29.600.000 tys. zł (wzrost o 19,4 proc.),
 • PIT – 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).

Dochody niepodatkowe wyniosą 21.502.569 tys. zł. Będą to m.in.:

 • dochody z cła – 1.754.000 tys. zł,
 • dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku – 2.153.500 tys. zł,
 • opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe – 15.187.686 tys. zł,
 • wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.407.383 tys. zł,
 • dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.770. 421 tys. zł

Wydatki budżetu państwa

Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. wykorzystano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową – co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r. Na wydatki przede wszystkim złożą się:

 • dotacje i subwencje – 155.119.103 tys. zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.279.304 tys. zł,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych – 60.834.089 tys. zł,
 • wydatki majątkowe – 14.874.428 tys. zł,
 • obsługa długu Skarbu Państwa – 43.796.900 tys. zł,
 • środki własne UE – 16.687.446 tys. zł;
 • współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 13.108.730 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,4 proc.).

W 2012 r. realizowanych będzie 55 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5.881.091 tys. zł.

Źrodło: KRPM
KS