Pobierz e-pity 2019

Garaż jako środek trwały firmy

11.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Garaż jako środek trwały firmy

Wielu przedsiębiorców używa samochodów w swojej działalności. Nic dziwnego, że chcą je chronić. Czy garaż zakupiony na potrzeby działalności może stanowić środek trwały w firmie? Jak rozliczyć taki zakup?


Kiedy garaż może być środkiem trwałym?

Środkiem trwałym w firmie jest majątek użytkowany dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, którego przewidywany okres wykorzystania jest dłuższy niż rok. Ponadto musi on stanowić własność lub współwłasność podatnika i być zdatny do użytku. Nie będzie zatem środkiem trwałym garaż wynajmowany, czy też używany na podstawie umowy użyczenia.

Garaż środkiem trwałym
Źródło: Thinkstock


Zakup garażu na cele firmowe

Decydując się na zakup garażu, należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu transakcji. Jako że garaż stanowi nieruchomość, dowodem nabycia będzie umowa w formie aktu notarialnego oraz dodatkowa faktura, jeżeli zakupu dokonano od firmy, a nie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Zgodnie z definicją środka trwałego: aby garaż mógł stać się majątkiem firmy, jego własność (w całości lub w części/udziale) musi zostać przeniesiona na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Uwaga!
W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych nabywcą widniejącym w akcie notarialnym jest przedsiębiorca jako osoba fizyczna (jego dane a nie dane firmy). Natomiast jeżeli dodatkowo wystawiana jest faktura, powinna ona wskazywać jako nabywcę firmę (NIP).

Prywatny garaż jako środek trwały w firmie

Nie tylko nowo zakupiony garaż może stać się środkiem trwałym firmy, ale też nieruchomość od dawna będąca własność prywatną. Przedsiębiorca w każdej chwili może zdecydować się, że dotychczas prywatny garaż przeznacza na cele działalności gospodarczej. Podejmując taką decyzję, należy pamiętać o tym, że po wniesieniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych należy zaprzestać użytkowania garażu prywatnie.

Uwaga!
Podatnik, przekazując majątek prywatny na cele prowadzonej działalności, powinien sporządzić stosowne oświadczenie.

Amortyzacja garażu

Jeżeli przedsiębiorca zakwalifikuje garaż do środków trwałych, to kolejnym etapem, po wniesieniu majątku do Ewidencji środków trwałych firmy, będzie jego amortyzacja.

Art. 22a ust. 1 updof

“Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.”

Dla celów określenia stawki amortyzacyjnej istotny będzie charakter zakupionej nieruchomości bowiem dla:

  • garaży wolnostojących zastosowanie będzie miała 2,5 % roczna stawka amortyzacji jak dla budynków niemieszkalnych,
  • garaży podziemnych zastosowanie będzie miała 4,5 % roczna stawka amortyzacji.

Ewa Szpytko specjalista ds. prawa podatkowego wfirma.pl