Fundusz reprezentacyjny a opodatkowanie

07.01.2011 09:00 (aktualizacja: )

07.01 Fundusz reprezentacyjny a opodatkowanie

Pod hasłem „fundusz reprezentacyjny” rozumiemy zazwyczaj pewien budżet/limit wydatków, którym mogą dysponować uprawnione do tego osoby w przedsiębiorstwie na cele związane z reprezentacją tego przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia podatkowego w kontekście funduszu reprezentacyjnego należy zwrócić uwagę na przepisy ustaw o PIT i CIT, dotyczące kosztów uzyskania przychodów po stronie przedsiębiorcy. W szczególności art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT stanowią odpowiednio, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”.

W związku z niezdefiniowaniem w przepisach podatkowych pojęcia „reprezentacji” w sposób kompleksowy, stosowanie tych regulacji napotyka w praktyce na znaczne trudności dotyczące zwłaszcza odróżnienia reprezentacji od reklamy przedsiębiorstwa. Trudności z interpretowaniem pojęcia „reprezentacji” dla celów podatkowych znajdują również odzwierciedlenie w rozbieżnych stanowiskach organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Z jednej strony, kierując się definicją słownikową, należałoby przyjąć, iż „reprezentacja” oznacza „okazałość”, „wystawność”. Z drugiej strony, w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nawet przekazywanie drobnych upominków, ale oznaczonych logo innych firm, zmierza do „podniesienia prestiżu firmy u jej kontrahentów” i „ma służyć dobremu wizerunkowi własnej firmy”, a zatem „należy do sfery reprezentacji” (wyrok z 2 lutego 2010 r., sygn. II FSK 1472/08). W związku z niepewną sytuacją prawną, podatkowa kwalifikacja wydatków w kontekście reprezentacji jest przedmiotem licznych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe na wniosek podatników.

Należy zauważyć, iż zasadniczo możliwe jest również utworzenie przez podatnika funduszu reprezentacyjnego w sensie wyodrębnienia majątkowego, odzwierciedlonego odpowiednio w księgach rachunkowych (jak np. w przypadku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W takim przypadku odpisy dokonywane na taki fundusz nie będą stanowiły kosztów podatkowych przedsiębiorcy (art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT).
Działania w zakresie reprezentacji przedsiębiorstwa wiążą się również z konsekwencjami na gruncie przepisów dotyczących VAT. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nieodpłatne przekazywanie przez podatnika towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem (np. w ramach reprezentacji przedsiębiorstwa), nie powinny być uznawane za czynności podlegające opodatkowaniu VAT (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

<< czytaj całość


Źródło: Gazeta MSP 
Maciej Zaręba, doradca podatkowy w Firmie Doradczej KPMG