Pobierz e-pity 2019

Do końca czerwca zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2013 rok

Piotr Szulczewski 26.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

26.05 Do końca czerwca zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2013 rok

Piotr SzulczewskiJuż tylko miesiąc czasu pozostał jednostkom o roku bilansowym równym kalendarzowemu na zatwierdzenie rocznych sprawozdań bilansowych.

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie części jednostek podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Chodzi m.in. o sprawozdania jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
Sprawozdania finansowe - w formie uproszczonej - limity

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe trafić musi do KRS. Składa je tam kierownik jednostki. Do rejestru trafia roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta (lub w przypadku uproszczeń – informacja w sprawie badania), jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek które sporządzają sprawozdanie z działalności - także to sprawozdanie.

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone we właściwym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz ze wszystkimi odpowiednimi dokumentami.

Co do zasady nie ma obowiązku publikacji sprawozdania w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd rejestrowy czyni o tym jedynie wzmiankę, całe sprawozdanie nie jest jednak publikowane. Podmioty składające sprawozdania finansowe do KRS nie przekazują sprawozdań do publikacji. Ich wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dla podmiotów, które nie podlegają ustawie o KRS, obowiązek nadal jest utrzymany).

 

Informacje istotne uzyskane przed i po sporządzeniu sprawozdania

Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania rzetelności i jasności, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl