Pojazdy samochodowe

  Archiwum - pojazdy samochodowe - do 21.08.2005

  12.04.2018 05:52 (aktualizacja: )

  VAT

  Archiwum - pojazdy samochodowe

  Dopuszczalna ładowność =357 kg+Ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcyX68kg

  Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia znaczące ograniczenia w prawie do odliczania podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych - nie spełniających tzw. wzoru Lisaka. Ograniczenie to dotyczy również leasingu takich samochodów, nabycia paliw do nich, czy też części i usług służących wytworzeniu takich pojazdów.

  Dopuszczalna ładowność powinna wynikać z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Jeżeli w dokumentach tych brak jest dopuszczalnej ładowności, to dla potrzeb podatku VAT będą to również samochody osobowe. Oczywiście podatnik nie posiadający wyżej wymienionych dokumentów może mieć kłopoty z wykazaniem w kontroli prawa do odliczenia podatku VAT.

  Podstawiając konkretne dane do wzoru należy najpierw przemnożyć 68kg przez liczbę miejsc, a następnie do iloczynu dodać 357 kg. Jeżeli dopuszczalna ładowność pojazdu jest mniejsza, niż waga wynikająca ze wzoru, samochód nie będzie związany z pełnym prawem do odliczeń podatku vat. Nazwa przepisu: "wzór Lisaka" pochodzi od pomysłodawcy tego rozwiązania, posła Janusza Lisaka.

  Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535):
  "Art. 86. 3. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:  (...)kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 5.000zł.
  4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:

  1. przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika;
  2. pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  3. pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.(...)

  7. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł."