Mały podatnik VAT

  Archiwum - Mały podatnik VAT

  12.04.2018 05:46 (aktualizacja: )

  VAT

  Archiwum - mały podatnik VAT

  RokMały podatnikMały podatnik pośrednik
  20201’200’000 €5'248'000 PLN45’000 €197'000 PLN
  20195'135'000 PLN193'000 PLN
  20185'176'000 PLN194'000 PLN
  20175’157’000 PLN193’000 PLN
  20165'092'000 PLN191'000 PLN
  20155'015'000 PLN188'000 PLN
  20145’068’000 PLN190’000 PLN
  20134’922’000 PLN185’000 PLN
  20125’324’000 PLN200’000 PLN
  20114’736’000 PLN178’000 PLN
  20105’067’000 PLN190’000 PLN
  20094’053’000 PLN152’000 PLN
  2008800’000 €3’014’000 PLN30’000 €113’000 PLN
  20073’180’000 PLN119’000 PLN
  20063’130’000 PLN117’000 PLN
  20053’503’000 PLN131’000 PLN
  20043’655’000 PLN137’000 PLN

  Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

  Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

  Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.): „Art.2 Ilekroć w dalszym przepisach jest mowa o:

  25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
      a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
      b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro

  - przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.