Pobierz e-pity 2019

Mały podatnik VAT

  Archiwum - Mały podatnik VAT

  12.04.2018 05:46 (aktualizacja: )

  VAT

  Archiwum - mały podatnik VAT

  Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
  2018 1’200’000 € 5'176'000 PLN 45’000 € 194'000 PLN
  2017 5’157’000 PLN 193’000 PLN
  2016 5'092'000 PLN 191'000 PLN
  2015 5'015'000 PLN 188'000 PLN
  2014 5’068’000 PLN 190’000 PLN
  2013 4’922’000 PLN 185’000 PLN
  2012 5’324’000 PLN 200’000 PLN
  2011 4’736’000 PLN 178’000 PLN
  2010 5’067’000 PLN 190’000 PLN
  2009 4’053’000 PLN 152’000 PLN
  2008 800’000 € 3’014’000 PLN 30’000 € 113’000 PLN
  2007 3’180’000 PLN 119’000 PLN
  2006 3’130’000 PLN 117’000 PLN
  2005 3’503’000 PLN 131’000 PLN
  2004 3’655’000 PLN 137’000 PLN

  Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty.

  Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

  Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.): „Art.2 Ilekroć w dalszym przepisach jest mowa o:

  25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
      a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
      b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro

  - przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.