Nabywca wystawcą faktury VAT

12.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Istnieje możliwość, by faktury VAT wystawiane były przez nabywcę towarów i usług. Poza standardowymi danymi, faktura taka powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.

Od 2013 r. nie ma obowiązku zawierania umów między sprzedawcą a nabywcą w zakresie samofakturowania. Wystawianie faktur przez nabywcę możliwe jest w przypadku uzgodnienia przez strony (w dowolnej formie) takiej metody wystawiania faktur oraz ustalenia procedury potwierdzeń takich faktur przez sprzedawcę (akceptacji treści).

Faktura wystawianiana w tej formie oprócz standardowych informacji, musi zawierać również oznaczenie "samofakturowanie". Dokument może być:

 • standardową fakturą VAT,
 • fakturą zaliczkową,
 • fakturą dokumentującą transkacje, dla której miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego (poza terytorium Unii Eurpoejskiej).

Do końca 2012 r. zasady samofakturowania 

W przypadku wystawiania faktur przez kupującego, muszą być spełnione następujące warunki:

 • nabywca jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;
 • nabywca ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;
 • w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, dostarczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy, zawierającą w szczególności:
 • dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę,
 • datę zawarcia umowy,
 • okres obowiązywania umowy.

Uwaga!

Nie ma możliwości upoważnić osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, by ta sama wystawiła sobie fakturę.

Warunki umowy o wystawianie faktur w 2012 r.

Umowa powinna zawierać:

 • postanowienia, że podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:
 • upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek,
 • poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;
 • postanowienia, że podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:
 • będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi,
 • poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;
 • określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;
 • określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku faktur przesyłanych do akceptacji w formie elektronicznej, które w tej formie są również zwracane drugiej stronie umowy, akceptacji dokonuje się w formie elektronicznej;

Przy zachowaniu odpowiednich warunków jest możliwość wystawiania takich faktur również dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Jeżeli dane w fakturze nie zostaną potwierdzone przez dostawcę, nabywca nie uzyska akceptacji faktury. W ramach korekty – podatnik ma prawo wystawić fakturę korygującą, możliwe jest również wystawienie przez nabywcę noty korygującej. Dopuszczalne jest również umowne upoważnienie nabywcy towaru lub usługi do wystawiania faktury korygującej w imieniu dostawcy.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 12-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015