Faktury WDT / usługi - Faktury VAT

16.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Przy świadczeniu usług oraz dostawach wewnątrzwspólnotowych często czynności te opodatkowane są według stawki 0% VAT lub też, gdy miejscem świadczenia jest państwo trzecie faktury wystawia się inaczej niż standardowo. Faktury dotyczące takich transakcji będą zawierały dodatkowe elementy.

Faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów faktura powinna zawierać dodatkowo:

  • numer podatnika dokonującego dostawy (NIP-UE dostawcy) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy (NIP-UE nabywcy), jednak:
    • NIP-UE dostawcy nie jest wymagany przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu,
    • NIP-UE nabywcy nie jest wymagany, gdy dochodzi do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytoriumpaństwa trzeciego (innego niż UE).

Brak numerów nie zwalnia jednak z rozliczenia transakcji jako WDT. Strony mają być zarejestrowane dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowej nie później niż na dzień złożenia deklaracji za dany okres, w którym czynność miała miejsce.


Gdy podatnikiem jest nabywca

Przypadek, gdy podatnikiem jest nabywca, dotyczyć może np. towarów montowanych lub instalowanych, z próbnym uruchomieniem lub bez niego , a także usług dla których zgodnie z ustawą o VAT znajduje się poza terytorium kraju.

Faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, dla których podatnikiem zgodnie z przepisami ustawy jest nabywca towaru lub usługi, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają - wyrazy "odwrotne obciążenie".

Faktura zaliczkowa WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

Od 2013 r. nie wystawia się faktur zaliczkowych z tytułu WDT. Należy wystawić wyłącznie fakturę końcową, w terminie nie późniejszym niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dokonania WDT. Obowiązek podatkowy z tytułu WDT przypada z dniem wystawienia wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca po wykonaniu transakcji.

Uwaga!

Podatnik, rozliczający usługę lub sprzedaż towaru za granicą (świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia lub dostawy nie jest terytorium kraju) ma zatem również obowiązek czynność tę fakturować w Polsce podając w.w. informacje (a także wykazać tę transakcję w deklaracji VAT w Polsce jako nie podlegającą opodatkowaniu). Obowiązek wystawiania faktur za granicą wynika z tamtejszego prawa podatkowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015