Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Faktury VAT bez podpisu

16.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Obecnie podpis nie jest już obowiązkowym elementem faktury. Wyjątkowo podpisu wymagają jedynie:

  • Faktury na rzecz rolników ryczałtowych (faktura VAT-RR),
  • Noty korygujące (potwierdzenie jej otrzymania – odsyłany egzemplarz opatrzyć należy podpisem odbiorcy),
  • Faktury przedstawiane do akceptacji, wystawiane sprzedawcy przez nabywcę (tzw. odwrócony obowiązek podatkowy) posiadać muszą akceptację w formie podpisu sprzedawcy (akceptującego treść faktury),

Nie zmienia to faktu, że faktury wystawiane przez 2004 r., które nie zawierały podpisu, były wystawiane nieprawidłowo. Dopiero od 2004 r. (1 maja) możliwe było wystawianie faktur bez podpisu.

Podpis może być również elementem decydującym dla ustalenia prawa korekty podatku VAT, wykazanego na fakturze pierwotnej. O ile faktura korygująca nie musi być opatrzona podpisem, to w celu korekty zbyt wysokiej podstawy opodatkowania lub kwoty podatku (gdy ulegają one obniżeniu) na wystawionej fakturze konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie musi być podpisane przez nabywcę (sama faktura korygująca tego podpisu nie wymaga), do którego adresowana jest faktura korygująca. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Wyjątkowo warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w:

  • eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
  • dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
  • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT;
  • pozostałych przypadkach, jeżeli w wystawionej fakturze, do której odnosi się korekta, nie wykazano kwoty podatku.

UWAGA! ETS w prawie potwierdzenia otrzymania korekty

Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed organami podatkowymi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury.

sprawa Kraft Foods Polska SA, C-588/10

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015