Faktura wewnętrzna VAT

13.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących:

 • nieodpłatne dostawy towarów zrównane z odpłatnymi,
 • nieodpłatne świadczenie usług zrównane z odpłatnymi,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca,
 • dostawę towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawiać – można bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych dla celów księgowych, nie ma bowiem szczegółowych zasad, jakie od 1 stycznia 2013 regulowałyby potwierdzanie takich transakcji. Faktura wewnętrzna:

 • Może zatem zawierać takie dane jak dotychczas (wówczas stanowić będzie wewnętrzny dokument, potwierdzający po prostu transakcję),
 • Może zawierać mniej danych, dokumentując po prostu transakcję,
 • Może stanowić fakturę wystawianą zgodnie z nowymi przepisami, zatem zawierać dane, które wynikają ze zmienionego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur,
 • Może nie wystawiać faktury wewnętrznej z tytułu opisanych wyżej transakcji.

Szerzej na temat wystawiania faktur wewnętrznych można przeczytać tutaj.

Brzmienie przepisów do końca 2012 r.

Do końca 2012 r., w przypadku czynności:

 • dostawy i świadczenia usług – zrównanych z odpłatnymi,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 • świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca,
 • udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze

- faktury wewnętrzne wystawiane mogły być w jednym egzemplarzu. Pozostaje on w dokumentacji podatnika wystawiającego fakturę.

W przypadku:

 • czynności dostawy towarów i świadczenia usług zrównanych z odpłatnymi, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.
   

Nabycie wewnątrzwspólnotowe a NIP-UE

Dla uznania transakcji za WNT nie jest wymagane, by faktura posiadała numer NIP-UE kontrahenta. Podatnik posługiwać musi się natomiast własnym numerem NIP-UE, o ile został mu nadany. Podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

 • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 • nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usłu

- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Natomiast brak własnego numeru NIP-UE na fakturze wewnętrznej lub fakturze kontrahenta i dokonanie takiego nabycia wewnątrzwspólnotowego – nie obniży kwoty podatku do zapłaty. Innymi słowy WNT (oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca) wystąpią również bez podania tego numeru.


Netto czy brutto na fakturze wewnętrznej

Zdarzyć się może, że faktura zagraniczna zawiera kwotę należną powiększoną o VAT kraju, w którym wystawiono fakturę. Podstawa opodatkowania

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje wówczas również podatek od wartości dodanej. Na fakturze wewnętrznej przyjmuje się jako podstawę naliczenia podatku VAT kwotę brutto, wynikającą z faktury wystawionej przez dostawcę („od stu).


Faktury za cały miesiąc

Możliwe jest wystawienie faktury wewnętrznej dotyczącej wszystkich wykonywanych w danym miesiącu czynności. Jedna faktura wystawiana jest wówczas na koniec miesiąca, nie później niż w terminie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania czynności.

Faktura taka może obejmować wiele pozycji również z tytułu różnych czynności, np. łączyć WNT oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca na rzecz tego samego podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 13-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015