Faktura VAT za paliwo

11.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Do końca 2013 r. faktura za paliwo (benzynę, olej napędowy, gaz ziemny) oprócz standardowych danych powinna zawierać numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, do którego jest ona tankowana.

Obowiązek ujęcia na fakturze numeru rejestracyjnego spoczywa na wystawcy. Podatnik nie ma prawa sporządzać dopisków ręcznie, wyjaśniających, jaki pojazd tankował.

Pojazd samochodowy definiowany jest w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) w art. 2 pkt 32 i 33 - pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego). Natomiast pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik (z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego).

Od 2013 r. nie ma już obowiązku wprowadzania na fakturze informacji o numerze rejestracyjnym tankowanego pojazdu. Oznacza to jednak, że można, a nie trzeba ten numer wpisywać. Pamiętać bowiem należy, że jego obecność na fakturze VAT pozwala powiązać wykonywanie określonych czynności z prawem odliczenia VAT.

Uwaga! Paliwo bez numeru rejestracyjnego

Kupno paliwa do kanistra, do beczkowozu (rozlewania paliwa do pojazdów dopiero w siedzibie firmy), wlewanie go bezpośrednio do kosiarki pozwala na korzystanie z faktury bez numeru rejestracyjnego. Podobnie numer rejestracyjny nie jest konieczny przy tankowaniu ciągnika rolniczego czy motoroweru.

Quad nie jest traktowany na gruncie ustawy za pojazd samochodowy, jeżeli nie może rozwinąć prędkości powyżej 25 km/h (zgodnie z wpisami do dowodu rejestracyjnego). W przeciwnym przypadku faktura powinna posiadać numer rejestracyjny.

W przypadku faktur zbiorczych, załącznik do nich powinien wskazywać czas, rodzaj paliw i numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, do którego paliwo było wlewane ( Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 września 2008 r., sygn. akt ITPP1/443-546/08/AJ).

Brak numeru rejestracyjnego na fakturze

Do 2013 r. istniał spór, czy dane na fakturze VAT powinny być wykazywane zgodnie z przepisami rozporządzenia, czy też elementy obowiązkowe wynikać mogą wyłącznie z ustawy. Przykładowo, Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2007 r., sygn. akt IP-PP2-443-424/07-2/IB wskazała, że brak numeru rejestracyjnego nie może powodować, że nabywca traci prawo odliczenia VAT. Tym samym wskazała na prymat elementów ustawowych nad rozporządzeniem w sprawie faktur.

W przypadku faktur wystawianych po 2012 r. problem ten traci znaczenie.

Uwaga! Ustawa a rozporządzenie

Ustawa o podatku VAT wskazuje, że faktura zawierać powinna w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Dane wskazane powyżej określone są w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur VAT. Należy je traktować jako uszczegółowienie informacji wskazanych w ustawie, niemniej mimo delegacji rozporządzenie może być wydane wyłącznie celem wykonania przepisów rangi ustawowej i nie może rozszerzać zakresu danych obowiązkowych, które muszą znaleźć się na fakturze.

Konstytucyjna zasada delegacji przepisów podstawowych nie może zostać w tym zakresie naruszana. Stawia to pod znakiem zapytania regulowanie rozporządzeniem innych niż powyżej wskazane elementy ustawowe, np. numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z delegacją ustawową Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

  • określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
  • może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;
  • może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-04-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015