Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Faktura VAT szczególne

12.04.2012 10:00 (aktualizacja: )

Za fakturę uznaje się również:

 • bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:
  • nazwę sprzedawcy i numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku,
  • numer i datę wystawienia biletu,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku;
 • dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:
  • określenie usługodawcy i usługobiorcy,
  • numer kolejny i datę ich wystawienia,
  • nazwę usługi,
  • kwotę, której dotyczy dokument;
 • dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:
  • nazwę sprzedawcy i numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku,
  • numer kolejny i datę wystawienia,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
  • kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku;
 • rachunki, rachunki, o których mowa w art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101 i 1342), wystawiane przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni (czyli zarówno podatnicy VAT zwolnieni, jak i niezarejestrowani dla tego podatku), z wyjątkiem gdy do wystawienia faktury obowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 16 ustawy (dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych nowych środków transportu).

Ruch lotniczy

Za fakturę uznaje się dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawiera co najmniej następujące dane:

 • określenie usługobiorcy i usługodawcy;
 • informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy;
 • datę wystawienia;
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi;
 • stawkę podatku;
 • kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • łączną kwotę należności wraz z podatkiem;
 • kwotę podatku.

Nie stosuje się tej zasady do usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%. W tym przypadku stosowane muszą być standardowe faktury VAT.

Faktura WE uproszczona

W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem jest podatnik VAT, wystawia on ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę zawierającą dodatkowo:

 • adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 28c (E) szóstej dyrektywy";
 • stwierdzenie: „podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej”.

W pozostałym zakresie podatnicy stosują zasady dotyczące wystawiania standardowych faktur VAT.

Faktura wewnętrzna

Od 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiać faktur wewnętrznych w przypadku:

 • opodatkowanej nieodpłatnej dostawy towarów;
 • opodatkowanego nieodpłatnego świadczenia usług;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca;
 • importu usług;
 • udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze (otrzymanie dotacji dokumentuje wyłącznie wyciąg bankowy),

Nadal można je wystawiać, niemniej nie stanowią one już obowiązkowego elementu dokumentacji podatkowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 12-04-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015