PIT-y roczne 2016
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

PIT-40 za pracownika

Druk PIT-40 przeznaczony jest dla płatnika (pracodawcy) wypełniającego druk PIT i rozliczającego roczne zeznanie podatkowe za pracownika

Taka procedura rozpoczyna się przedstawieniem pracodawcy wniosku o rozliczenie go przez pracodawcę. W tym celu:

 • podatnik kieruje do płatnika (pracodawcy) PIT-12przed 10 stycznia 2017 r.,
 • płatnik:
  • niezależnie od wniosku PIT-12 składa deklarację PIT-4R,
  • oblicza kwotę przychodów, kosztów, dochodów podatnika,
  • odejmuje kwoty składek ZUS i składek zdrowotnych,
  • dolicza kwoty wcześniej odliczone, wskazane przez podatnika na PIT-12 i wystawia PIT-40,
  • do końca lutego 2017 r. przesyła PIT-40:
   • do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika,
   • do podatnika.
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-40 (22) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40 złożyć mogą jedynie:

 • zakład pracy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej);
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.).

Uwaga !

Umowa zlecenie, dzieło, uzyskiwanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, wypłaty praw majątkowych (poza przekazywanymi w ramach stosunku pracy) itp. nie pozwalają na wnioskowanie o PIT-40.

Oprócz przychodów rozliczanych przez płatnika podatnik może w roku podatkowym zarabiać inne kwoty, niż te wskazywane na PIT-40. Kwoty te ujmuje w innych rocznych zeznaniach podatkowych. Mogą to być jednak wyłącznie przychody:

 • rozliczane na innej deklaracji niż PIT-36 i PIT-37, a mianowicie:
  • opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • opodatkowane ryczałtem (PIT-28), w tym najem prywatny opodatkowany ryczałtem,
  • opodatkowane kartą podatkową (PIT-16A)
  • dochody kapitałowe (PIT-38)
  • dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).
 • rozliczane ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej.

Jeżeli podatnika ma rozliczyć pracodawca, to podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W deklaracji PIT-40 nie można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Celem korzystania z ulg podatnik musi sam wypełnić zeznanie roczne.

Jedyną formą ulg, jaką płatnik ma prawo wykazać za podatnika są składki ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (jeśli wcześniej nie zostały rozliczone w ramach zaliczek na podatek). Płatnik uwzględnia również kwoty kosztów uzyskania przychodów, w tym w wartości wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi – jeśli są wyższe od wartości ryczałtowych.

UWAGA 1%

Niektóre organy uważają, że nie jest konieczne, by podatnik składał własną deklarację podatkową i że wniosek o przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego powinien być przekazany płatnikowi. Bezpieczniejsze wydaje się jednak skorzystanie w takim przypadku z własnej deklaracji podatkowej.

Korekta PIT-40

Po otrzymaniu PIT-40 podatnik nie może korygować zeznania. Ma on natomiast możliwość traktować PIT-40 jak informację i po jego przekazaniu zdecydować się na rozliczenie własne w formie deklaracji PIT. Wówczas standardowo ma on czas na złożenie deklaracji podatkowej do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Po terminie złożenia deklaracji podatnik nie ma możliwości ponownie złożyć rocznego zeznania, zatem nie ma możliwości w jakiejkolwiek formie korygować zeznania podatkowego.

Korygować PIT-40 może natomiast płatnik składek. W szczególności sytuacja taka będzie miała miejsce, jeśli dokona on błędu w zeznaniu składanym za podatnika.

Odpowiednio korekty może on dokonać na wniosek podatnika.


Odpowiedzialność za błędy na PIT-40

Jeżeli płatnik rozliczając PIT-40 popełni błąd - ponosi on odpowiedzialność za podatek niedobrany oraz podatek pobrany i niewpłacony. Podobnie podlega on odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w złożonym zeznaniu. Odpowiedzialność omija w tym przypadku podatnika i przechodzi na płatnika.

Płatnik (inkasent), o ile podatnik nie zwróci z własnej inicjatywy kwoty należnej, posiada roszczenie zwrotne do podatnika.

W przypadku podatnika rozliczającego przychody z tytułu stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub praw majątkowych nie występuje odpowiedzialność do wysokości prawidłowych zaliczek na podatek, jakie płatnik powinien był pobrać z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania (art. 26a Ordynacji podatkowej). Odpowiedzialność nie zostaje wyeliminowana na gruncie prawa cywilnego i płatnik nadal posiada roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.


Nadpłata/niedopłata

Może się zdarzyć, że kwota zaliczek pobranych przez płatnika za rok podatkowy nie jest równa kwocie podatku wykazanego w PIT-40 do zapłaty. Powstała wówczas:

 • niedopłata - jest pobierana z wynagrodzenia podatnika za marzec (a jeśli podstawa zatrudnienia ustała w styczniu lub lutym – to za miesiąc, w którym ustał ten stosunek), a w przypadku wniosku podatnika – w miesiącu kwietniu,
 • nadpłata – podlega kompensacie z zaliczkami na podatek za marzec, a jeśli pozostaje ona w wyższej wartości – podlega zwrotowi, przy czym płatnik ma prawo potrącać zwroty z zaliczkami na podatek podatnika. Nadpłaty w gotówce podlegają wykazaniu w PIT-4r za dany rok podatkowy.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 11-12-2016

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj