Aktualności podatkowe

18.12 Piekarz darczyńca oszustem?

Ministerstwo Finansów wydało komunikat - na podstawie znowelizowanych przepisów - ujawniając kulisy sprawy p.Gronowskiego - piekarza z Legnicy prześladowanego za rozdawnictwo pieczywa.

Przekazujemy treść komunikatu:

Środki przekazu od ponad roku informują o sprawie "piekarza z Legnicy" - pana Waldemara Gronowskiego. Według relacji pana Gronowskiego, przekazywał on nieodpłatnie pieczywo instytucjom zajmującym się działalnością charytatywną, a restrykcyjne działania administracji skarbowej doprowadziły do upadku jego przedsiębiorstwo. W opinii kontroli skarbowej jest to dezinformacja, a sprawa ta jest jedną ze spraw typowych dla zjawiska szarej strefy.

Kontrola rozpoczęła się w 2005 roku, po dwukrotnym ukaraniu pana Gronowskiego mandatem karnym za pomijanie kasy fiskalnej w trakcie działalności handlowej. Takie wykroczenie jest jednym z zachowań typowych dla szarej strefy - pomijając kasę fiskalną unika się ewidencjonowania sprzedaży a w rezultacie zmniejsza się swój podatek. Kontrola skarbowa stara się walczyć z tym zjawiskiem m.in. drogą sprawdzania wydawanych paragonów (akcja "weź paragon"). W przypadku stwierdzonego łamania prawa często rozpoczyna się całościową kontrolę skarbową.

Kontrolerzy otrzymali ponadto sygnał o zaniżaniu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INKOP-BIS" należące do Waldemara Gronowskiego przychodów ze sprzedaży oraz o zatrudnianiu przez niego pracowników bez umowy o pracę. W tej sytuacji podjęcie kontroli było uzasadnione, ponieważ zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 ze zm.) celem kontroli skarbowej jest m.in. ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa.
W wyniku analizy paragonów z kasy fiskalnej zainstalowanej w sklepie przy piekarni Pana Gronowskiego ustalono m.in.:

  • w 2003 r. podatnik zaewidencjonował 9 942 transakcje udokumentowane paragonem fiskalnym, co daje średnio 32,9 transakcje dziennie - oznaczałoby to, że sklep pana Gronowskiego odwiedzało dziennie 32-33 klientów.
  • rozpoczynanie w danym dniu ewidencji transakcji sprzedaży za pomocą kasy odbywało dość nieregularnie pomimo, że sklep był zawsze czynny od godziny 6.00. Np. w dniu 14.01.2003 r. pierwszą sprzedaż odnotowano o godz. 11.22 , w dniu 13.02.2003 r. o godz. 12.30.
  • pomiędzy kolejnymi zaewidencjonowanymi przy pomocy kasy transakcjami występowały długie odstępy czasu. Przerwy te wynosiły nawet około 5 godzin. Np. w środę 5.02.2003 r. nie odnotowano żadnej sprzedaży pomiędzy godz. 9.22 a 14.30.

W celu uzyskania materiału porównawczego, pozwalającego na rzetelną ocenę wielkości ewidencjonowanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przeprowadzono badanie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2005 r.

Badanie zrealizowano porównując wielkości sprzedaży za styczeń, kwiecień i maj 2005 r. do sprzedaży zaewidencjonowanej w 2003 r. Było to możliwe, gdyż zarówno w 2003 r i 2005 r. działalność prowadzona była w porównywalnych warunkach (ten sam podatnik, lokalizacja piekarni i asortyment). W wyniku badania ustalono:

  • w styczniu 2005 r. ujęta w ewidencji sprzedaż wynosiła 2 264,82 zł (średni utarg dzienny 90,60 zł), przy 971 paragonach (38,9 paragonów średnio dziennie).
  • w kwietniu 2005 r. (trwała już kontrola skarbowa) ujęta w ewidencji sprzedaż systematycznie zaczęła wzrastać - obrót wyniósł 3 973,06 zł (średni utarg dzienny 152,81 zł), zwiększyła się liczba zaewidencjonowanych transakcji - 1 646 paragonów fiskalnych (średnio dziennie 63,3 paragony).
  • w maju 2005 r. (kiedy kontrolujący badali prawidłowość ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej) - nastąpił zdecydowany wzrost sprzedaży detalicznej - uzyskany obrót brutto wyniósł 15 157,49 zł (średnia dzienna sprzedaż 631,60 zł) - liczba paragonów z kasy fiskalnej wyniosła 6 338 (średnio dziennie wystawiono 264 paragony).

styczeń 2005 r. kwiecień 2005 r. maj 2005 r.
wartość sprzedaży 2 264,82 zł 3 973,06 zł 15 157,49 zł
średni utarg dzienny 90,60 zł 152,81 zł 631,60 zł
liczba wydanych paragonów 971 1.646 6.338
liczba wydanych paragonów dziennie (średnia) 38,9 63,3 264

W maju 2005 r. wartość zaewidencjonowanej sprzedaży wynosiła 64,2% wykazanej kwoty sprzedaży brutto za cały 2003 r.

Po ocenie powyższych dowodów, kontrolerzy uznali, że konieczne jest sprawdzenie produkcji zrealizowanej z zakupionej i zużytej mąki. Przeprowadzenie analizy wymagało wiedzy specjalistycznej, dlatego też z listy biegłych Sądu Okręgowego w Szczecinie został powołany biegły w dziedzinie piekarstwa, ciastkarstwa, cukiernictwa itp. Biegły o 42-letnim doświadczeniu w piekarstwie, zarówno bezpośrednio w produkcji, jak też na stanowiskach kierowniczych i kontrolnych, od 1979 r. był rzeczoznawcą zespołu rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego w specjalności m.in. technologia i technika przemysłu piekarniczego i ciastkarskiego. Powołanie biegłego z innego województwa miało na celu unikniecie zarzutu stronniczości i wynikało z dążenia uzyskania obiektywnego i rzetelnego materiału dowodowego.

Opinia sporządzana została na podstawie dokumentów, jak również kilkakrotnie składanych przez kontrolowanego wyjaśnień dotyczących m.in. maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji pieczywa, powierzchni magazynu do przechowywania mąki i pomieszczeń wykorzystywanych do produkcji, produkowanego asortymentu, norm zakładowych zużycia mąki, ostatecznych receptur wykorzystywanych do produkcji poszczególnych produktów raz wielkości ubytków nie związanych z recepturami i normami zakładowymi.

Z opinii biegłego wynika, że wielkość surowców, które nie znajdują pokrycia w zaewidencjonowanej w 2003 r. sprzedaży wyniosły:

sól 6 279,7 kg
drożdże 10 866,6 kg
polepszacz 925,0 kg
cukier kryształ 1 413,7 kg
olej jadalny 1 185,8 kg
margaryna 611,2 kg
marmolada 707,0 kg
ziarmix 165,0 kg
esencje spożywcze 20,85 kg

Biorąc pod uwagę, że zakupione surowce - jak wynika z materiału dowodowego - zostały zużyte w 2003 r., w ocenie biegłego firma pana Gronowskiego w 2003 r. zrealizowała wyższą produkcję pieczywa, niż wykazana została w ewidencji sprzedaży za ten okres.

wyszczególnienia wielkość zaewidencjonowanej sprzedaży w szt. wielkość niezewidencjonowanej sprzedaży wg wyliczeń biegłego w szt. Wielkość sprzedaży łącznie w szt.
chleb 615 115 384 610 999 725
bułki zwykłe 288 446 563 328 851 774
bułki słodkie 16 238 38 764 55 002

Podatnik, po zapoznaniu się z opinią biegłego oraz odpowiedzią na zastrzeżenia do wydanej opinii, złożył wniosek o dopuszczenie opinii biegłego powołanego przez siebie. Kontrolowany przedstawił opracowanie firmowane przez Dom Technika Not Sp. z o.o. w Legnicy, z uwagi na trudności w pozyskaniu opinii biegłego sądowego (w Sądzie Okręgowym w Legnicy brak biegłego o tej specjalności). Jednakże, według oceny organu kontroli skarbowej przedstawione przez kontrolowanego opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiał wyselekcjonowany przez pana Gronowskiego, w którym pominięto istotne dla sprawy okoliczności mające znaczenie dla poprawności dokonanych wyliczeń. Autor opracowania przyjął przedstawiony przez kontrolowanego materiał bezkrytycznie, nie przedstawiając logicznych przyczyn powstawania różnic i sprzeczności w wyliczeniach. Np. do rozliczenia materiałowego produkcji piekarniczej przyjęto receptury (wg oświadczenia pana Gronowskiego), które odbiegają w kilku przypadkach od receptur przedstawionych przez stronę na wcześniejszych etapach kontroli.

Nieodpłatne przekazywanie pieczywa: Opinia publiczna została poinformowana - na podstawie oświadczenia kontrolowanego - że niesprzedane pieczywo stanowiło darowizny na rzecz różnych instytucji charytatywnych. Kontrola skarbowa sprawdziła to u kontrahentów kontrolowanego. W celu potwierdzenia transakcji sprzedaży pieczywa przeprowadzono 26 kontroli sprawdzających. W ich wyniku ustalono, że odbiorcy w większości przypadków nie posiadają żadnych dowodów dostawy wystawianych przez Waldemara Gronowskiego, które zawierałyby szczegółowe dane określające ilość dostarczanego w danym dniu pieczywa oraz ewentualne ilości zwrotów. Kontrolowany, pomimo ich wystawiania nie przechowywał tych dokumentów, gdyż - jego zdaniem - podstawą rozliczeń były faktury potwierdzające sprzedaż.

Brak tych dowodów uniemożliwia ustalenie rzeczywistej wielkości zwrotów. Na podstawie uzyskanego materiału ustalono więc szacunkową wielkość zwrotów jakie mogły wystąpić w INKOP-BIS w 2003 r.

Sam podatnik wskazał dziewięć instytucji, do których nieodpłatnie przekazywał pieczywo. Kontrolerzy wystąpili do nich z prośbą o potwierdzenie otrzymania darowizn. W tej sprawie skierowano również pisma do Międzyparafialnej Stołówki Charytatywnej w Legnicy oraz innych instytucji i organizacji prowadzących działalność charytatywną, wymienionych w piśmie z 15 listopada 2005 r. Komitetu Społecznego na rzecz zwolnienia z podatku od darowizn Pana Gronowskiego. Na 15 organizacji, do których kontrolerzy wystosowali zapytanie, jedynie 5 oświadczyło, że kontrolowany przekazywał im nieodpłatnie pieczywo. Jednakże żadna z nich nie przedstawiła dokumentacji dotyczącej otrzymanych darowizn. Brak dowodów potwierdzających ilość darowanego pieczywa, ew. zwrotów, uniemożliwia ustalenie faktycznej wielkości darowizny.

Aktualnie, w związku z odwołaniem się podatnika od decyzji organu I instancji, sprawę rozpatruje Izba Skarbowa.

Podsumowanie: Kontrolerzy skarbowi uznali za wątpliwe wyjaśnienia pana Waldemara Gronowskiego dotyczące poważnych braków w ewidencji obrotu pieczywem, które miały związek z zaniżeniem należnych podatków. Wyjaśnienia te nie zostały należycie udokumentowane, a zdecydowana większość podmiotów wskazanych jako beneficjenci nie potwierdziła darowizn. Te, które oświadczyły że je otrzymały, nie potrafiły określić ich ilości. Akceptacja takiej praktyki oznaczałaby zachętę do praktycznie nieograniczonego unikania opodatkowania w obrocie pieczywem i byłaby krzywdząca dla licznych producentów prowadzących działalność charytatywną zgodnie z prawem. W rezultacie, kwota należnego podatku VAT od oszacowanej przez kontrolę skarbową wielkości darowizn przekazanych przez pana Waldemara Gronowskiego stanowi jedynie 6% kwoty ustalonej do wpłaty z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego. Pozostałe 94% to zobowiązanie wynikające z tytułu niezaewidencjonowanej sprzedaży.

W oparciu o nową regulację dotyczącą tajemnicy skarbowej, która weszła w życie 11 listopada 2006r. na podstawie art. 34 ust. 1a-1c ustawy o kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wyraził zgodę na ujawnienie informacji, jak również dokumentów dotyczących postępowania w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "INKOP-BIS" w Legnicy należącym do pana Waldemara Gronowskiego. Ujawnienie tajemnicy uzasadnione jest urzeczywistnieniem prawa obywateli do rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego.

Uwaga ! Zdaniem eksperta

Artur M. Brzeziński doradca podatkowyW mojej ocenie dopuszczenie do publikacji danych objętych tajemnicą skarbową jest niedopuszczalne, bez względu na stan sprawy, stan faktyczny, warunki dotyczące sprawcy przestępstwa skarbowego czy jego rozmiar. Niestety, obecnie obowiązujące prawo na to zezwala.

Dla celów prewencyjnych wystarczy publikacja danych ogólnych, nie powiązanych z danymi osobowymi podatnika. W przypadku zaś, gdy podatnik rozgłasza nieprawdziwe informacje na temat przyczyn jego konfliktu z organami skarbowymi, możliwe jest ewentualnie dochodzenie ochrony naruszonych dóbr osobistych.

Stosując istniejące w prawie podatkowym rozwiązania powinniśmy pozwolić na ujawnienie wszelkich szczegółów spraw karnych we wszystkich przypadkach, gdy oskarżony stwierdza publicznie swoją niewinność.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Lorenz (14-03-2018 23:42:05)
Temat: Gdzie jest prawda
Trudno dociec kiedy się czyta tylko argumenty jednej strony - a co o tym sądzi sam Pan Waldemar - na Facebooku jest informacja że...pokaż całą treść
Trudno dociec kiedy się czyta tylko argumenty jednej strony - a co o tym sądzi sam Pan Waldemar - na Facebooku jest informacja że chleb niesprzedany przekazywał nieodpłatnie do domów pomocy społecznej. Jak polska władza KŁAMIE W ŻYWE OCZY dowodem są sami SĘDZIOWIE -ZŁODZIEJE - patrz strona na Facebooku " POKRZYWDZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ im. Claudiu Crulica "zwiń
Autor: Jacek (20-03-2017 09:38:05)
Temat: Zdaniem eksperta
Szanowny niby ekspercie, bronisz złodzieja, który okrada całe społeczeństwo.
Autor: Bruno (23-12-2014 17:22:19)
Temat: Zdaniem eksperta
Moim zdaniem prawo do publikacji takiej kontroli US powinien posiadać po obopólnej zgodzie stron. Taka zgoda byłaby automatyczna, jeśli kontrolowany podatnik podałby informacje ze swojej strony publicznie. Należałoby...pokaż całą treść
Moim zdaniem prawo do publikacji takiej kontroli US powinien posiadać po obopólnej zgodzie stron. Taka zgoda byłaby automatyczna, jeśli kontrolowany podatnik podałby informacje ze swojej strony publicznie. Należałoby jednak zrównać w prawach podatnika z urzędem pod KAŻDYM względem, w tym terminów. A właściwie przede wszystkim terminów.zwiń
Autor: Kwiatek (12-07-2014 18:02:58)
Temat: US to syf
Gdyby podatki bły mniejsze i prawo podatkowe zostałoby uproszczone to nikomu by się nie chciało oszukiwać. Ale wtedy kontrolerzy darmozjady nie mieli by roboty, tak to się...pokaż całą treść
Gdyby podatki bły mniejsze i prawo podatkowe zostałoby uproszczone to nikomu by się nie chciało oszukiwać. Ale wtedy kontrolerzy darmozjady nie mieli by roboty, tak to się właśnbie walczy z bezrobociem, poprzez poszerzanie administracji państwowej, zamiast wspomagać przedsiębiorców. Pracuje w jednym z resortów państwowych więc niestety od środka wiem jaki to syf.zwiń
Autor: Loki (18-04-2014 18:51:46)
Temat: Zlikwidować podatek dochodowy
Akurat w tej sytuacji to US ma rację. Piekarz dorobił się sporej sumki na lewo. Swoją drogą ciekawe gdzie są te pieniądze skoro zbankrutował. Pewnie przekazał komuś...pokaż całą treść
Akurat w tej sytuacji to US ma rację. Piekarz dorobił się sporej sumki na lewo. Swoją drogą ciekawe gdzie są te pieniądze skoro zbankrutował. Pewnie przekazał komuś z rodziny. Nie byłoby tej sytuacji gdyby zniesiono podatek dochodowy - daje najmniejszy wpływ (sporo więcej jest z VATu i akcyzy) oraz jest największy kłopot z jego obliczaniem (nasze wypociny sprawdza potem chmara urzędników). Pewnie, gdyby zlikwidowano podatek dochodowy to piekarz byłby w stanie otworzyć kolejne piekarnie i zatrudniać ludzi przez co dochody z innych podatków byłyby większe (dałby pracę ludziom, którzy kupowali by towary i usługi płacąc ukryty VAT i akcyzę, a sam piekarz kupowałby wiecej towarów do swojej działalności) oraz zmalałoby bezrobocie.zwiń
Autor: Dorf (03-04-2014 18:21:59)
Temat: Fred to rynsztok
Unikanie podatków to de facto oszukiwanie wszystkich. Logika, że skoro płaci VAT to wszystko gra jest na poziomie tego, że nie powinno się nic robić właścicielowi fabryki,...pokaż całą treść
Unikanie podatków to de facto oszukiwanie wszystkich. Logika, że skoro płaci VAT to wszystko gra jest na poziomie tego, że nie powinno się nic robić właścicielowi fabryki, który da pracownikom umowy o pracę, ale nie będzie płacił składek ani podatków. Przecież kupując środki do produkcji zapłacił VAT...zwiń
Autor: Fred (06-03-2014 20:54:26)
Temat: US to rynsztok.
Mnie ten piekarz nie oszukał.Kupował drożdże, mąkę, płacił więc VAT. Swoimi kontrolami doprowadziliście go do upadku, a zatem również do zaprzestania płacenia VAT, teraz pewnie siedzi na...pokaż całą treść
Mnie ten piekarz nie oszukał.Kupował drożdże, mąkę, płacił więc VAT. Swoimi kontrolami doprowadziliście go do upadku, a zatem również do zaprzestania płacenia VAT, teraz pewnie siedzi na garnuszku państwa, dobra robota odmóżdżonych.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz