Drukuj
Pomoc eksperta

PITy roczne

Deklaracje do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok - składane w 2015 roku

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-R (17) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R (5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (11) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (4) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (7) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (21) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (13) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-19A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (18) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.  objaśnienia

PIT-40 (20) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (17) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (13) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (24) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (6) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (20) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia

PIT/UZ

Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 - służy ubieganiu sie o zwrot niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej za 2014 rok.
PIT/Z (5) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (11) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (7) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
IFT/A (5) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
SSE-A (1) Wykaz udziałów w spółkach
SSE-R (4) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 objaśnienia
SSE-R/A (2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

 

Deklaracje do rozliczeń podatku PIT za 2013 rok - składane w 2014 roku

* Poniższe deklaracje PIT służą rozliczeniu podatku PIT za 2013 rok (składane w 2014 roku). Deklaracje PIT służące przyszłorocznym rozliczeniom PIT za 2014 rok (składane w roku 2015) dostępne są powyżej.

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (7) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-19A (6) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (17) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 objaśnienia
PIT-40 (19) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (17) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (5) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT/Z (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (10) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (6) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
IFT/A (4) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
SSE-A (1) Wykaz udziałów w spółkach
SSE-R (4) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 objaśnienia
SSE-R/A (2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

 

Zwrot VAT - ulga budowlana

Wzory ważne od 1 września 2011 r.

   SMS Opis deklaracji

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.

  • Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów - ważna od 1 września 2011 r.

 

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.