PIT-y roczne 2017
Pomoc eksperta

Złożenie zeznania

PIT-12 Rozlicza pracodawca

W 2017 r.  druk PIT-12 służyć może pracodawcy jako jedna z propozycji rozliczenia pracownika. Pracodawca może:

 • sporządzić zeznanie za pracownika (PIT-40 na wniosek wskazany w PIT-12),
 • przekazać pracownikowi informację o tym, że może otrzymać swoją deklarację wypełnioną automatycznie w systemie Ministerstwa Finansów po jej akceptacji na podobnej zasadzie, co po złożeniu PIT-12

Konsekwencje w zakresie odpowiedzialnościza błędy w obu formach rozliczenia są rózne. W pierwszym przypadku - obciążają one wyłącznie pracodawcę. W drugim przypadku - ponosi je pracownik, który ostatecznie akceptuje treść wysyłanego zeznania podatkowego.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Na podstawie PIT-12 płatnik złoży za podatnika deklarację roczną na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe). Na złożenie tej deklaracji płatnik ma termin do 28 lutego 2016 r.

Po złożeniu PIT-12 podatnik nie otrzyma do końca lutego informacji PIT-11, płatnik prześle natomiast podatnikowi oraz bezpośrednio do urzędu skarbowego, w terminie do końca lutego deklarację roczną PIT-40.

 

Jaki jest termin złożenia PIT-12 w 2017 roku

Fiskus informuje nas, że jeśli chcemy, by zeznanie podatkowe złożył za nas pracodawca (płatnik), PIT-12 należy przekazać przed 10 stycznia 2017 roku.


Uwaga – oświadczenie dotyczy zeznania za rok 2016, składanego w 2017 r., a nie deklaracji za 2017 r. składanej w 2018 r.


Ministerstwo Finansów pytane o termin składania oświadczenia podkreśla, że będą akceptowane również oświadczenia składane 10 stycznia, mimo że zwrot ustawowy różni się od pozostałych sformułowań dotyczących terminów.

Za przekazanie uznać należy również alternatywne formy dopełnienia terminu, z których najpopularniejszą jest wysłanie oświadczenia drogą pocztową.

Co istotne – PIT-12 składany jest pracodawcy lub innemu płatnikowi. Data złożenia powinna być przez niego potwierdzona podatnikowi, który takie oświadczenie przynosi (przesyła).

 

W PIT-12 podatnik oświadcza, że:

 

 

Dodatkowo podatnik deklaruje w PIT-12:

 • kwotę kosztów uzyskania przychodów, jaką płatnik ma potrącić, a tym wyższą od ryczałtowej ze względu na posiadane imienne bilety miesięczne, nabyte celem dojazdu do pracy, ale nie może wykazać kosztów podwyższonych w stosunku do ryczałtowych ze względu na korzystanie w zakresie umowy o pracę z praw autorskich i rozliczenie (50%)
 • jeżeli podatnik nie rozlicza imiennych biletów – płatnik zgodnie z informacjami o miejscu zamieszkania podatnika ustala wartość kosztów uzyskania ryczałtowo,
 • kwoty świadczeń do odliczenia, które wcześniej otrzymał, a które okazały się nienależne i zwiększały wcześniej podstawę opodatkowania podatkiem i podlegały zwrotowi i mogą pomniejszyć wartość dochodu podatnika (np. nienależnie przyznane kwoty zasiłków).

Płatnik (np. pracodawca):

 • odlicza od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),
 • odlicza od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
 • odlicza od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,
 • dolicza do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po otrzymaniu PIT-40 możliwe jest skorygowanie tej deklaracji, a także skorzystanie z ulg i odliczeń. Stąd PIT-12 nie jest ostateczną deklaracją rozliczenia się za pośrednictwem płatnika. Podatnik po otrzymaniu PIT-40 może wypełnić właściwą deklarację roczną i złożyć ją w przewidzianym ustawowym terminie. Za deklarację będzie się wówczas uważało oświadczenie podatnika, a PIT-40 będzie traktowany na zasadzie takiej, jak informacja PIT-11 (czyli jako informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach za dany rok podatkowy).

 

PIT-12 otrzymać może:

 • zakład pracy - ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.

PIT-12 nie dotyczy natomiast działalności wykonywanej osobiście, czyli np. umowy zlecenie. W tym przypadku nie można sporządzić PIT-40 za zleceniobiorcę.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 11-12-2016
 

Program PKPiR dla firm i biur

Wybierz moduły i płać za to, czego potrzebujesz

DARMOWA wersja! Skorzystaj >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj