Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Ulga na leki - jak to działa?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, komu odliczenie przysługuje. Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:

1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z odliczenia mogą skorzystać, też osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

Urzędy skarbowe wskazują także, że jeden z powyższych dokumentów podatnik powinien posiadać w momencie dokonywania wydatku (zakupu leków), a nie np. w dniu składania zeznania (Urząd Skarbowy w Lesznie, 3.03.2007r., PD-I-415-6/07; Urząd Skarbowy w Nysie,16.02.2006r., PD/415-50/BJ/05; Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 11.02.2005r., IX-005/28/2/Z/K/05).

Pamiętać należy również o tym, że odliczeniu podlega tylko kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Kwotę odliczenia ustala się więc miesięcznie. Jeżeli w jednym miesiącu podatnik poniesie wydatek na leki do wysokości 100 zł, to za dany miesiąc nie będzie mu przysługiwało odliczenie. Jeżeli w następnym miesiącu wydatki wyniosą 150 zł, to od dochodu w ramach ulgi na leki będzie można odliczyć za ten miesiąc 50 zł.

Limit 100 zł określa się odrębnie dla każdej osoby niepełnosprawnej. Jeżeli np. z odliczenia chce skorzystać jeden z małżonków, sam będący osobą niepełnosprawną i jednocześnie chce odliczyć wydatki na zakup leków dla siebie i swojego niepełnosprawnego małżonka, to każdemu z małżonków przysługuje odrębny limit (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, 4.04.2006r., OG/005/41/PDII/415-24/06). Jeżeli w takich okolicznościach wydatki na zakup leków dla każdego z małżonków wyniosłyby w danym miesiącu po 100 zł, żadna kwota nie podlegałaby odliczeniu.

W ramach ulgi nie można odliczać wydatków na zakup wszystkich leków. Możliwość skorzystania z ulgi jest bowiem uzależniona od stwierdzenia przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podatnicy mają jednak często wątpliwości, co należy rozumieć pod pojęciem „leku” – przepisy podatkowe nie definiują bowiem tego pojęcia. Urzędy skarbowe odwołują się w takich okolicznościach do przepisów Prawa farmaceutycznego. Na tej podstawieUrząd Skarbowy w Nowym Sączu (16.02.2006r., PD-1-415-68-05) uznał np. że podatnik nie może odliczyć w ramach ulgi wydatków na zakup suplementu diety, sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem urzędu, jeżeli preparat ten nie został wpisany do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, to nie stanowi on „leku”. Takie stanowisko zajęła również Izba Skarbowa w Poznaniu (8.03.2005r., BD-F/415-79/05) odnosząc się do możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup produktów bezglutenowych. Izba wskazała jednocześnie, że Prawo farmaceutyczne odrębnie definiuje pojęcia "leku" i "produktu leczniczego przeznaczonego do specjalnych celów żywieniowych". Podobnie uznał także Urząd Skarbowy w Legnicy (30.05.2006r., PDII415/1/22/2006) rozpatrując sprawę możliwości odliczenia wydatków na zakup chleba bezglutenowego. Jeżeli podatnik ponosi wydatki na zakup leków, co do których lekarz specjalista stwierdził, że powinna je  stosować (stale lub czasowo), ma prawo odliczyć wydatki poniesione na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (14.08.2009 r., ILPB2/415-582/09-2/WM) uznał, że wydatek na zakup opatrunku na oko, tj. „wilgotnej komory” nie podlega odliczeniu w ramach ulgi na leki. Wysokość wydatków na zakup leków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentem takim jest faktura VAT. Paragon natomiast, który nie pozwala zidentyfikować osoby, która dokonała zakupu nie jest dokumentem, o którym mowa w powyższym przepisie - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 12.11.2009 r., sygn. ITPB2/415-700/09/PS.

Urzędy skarbowe wskazują także, że „brak jest podstaw do uznania jakiejkolwiek diety oraz środków opatrunkowych, cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, wenflonów, zestawu do przetłaczania płynów które niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, do wydatków na zakup leków odliczanych w ramach ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne”. Nie spełniają one cech wskazanych w definicji "leku" (Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim, 19.01.2006r., PDFN/415-25/05). Na tej podstawie odliczeniu nie podlegają też wydatki na zakup np. środków opatrunkowych takich jak: kompresy jałowe opaski, przylepce itp. (Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, 12.03.2004r., PDFII.415/4/04).

Izba Skarbowa w Katowicach (17.06.2009 r., sygn. IBPBII/1/415-286/09/MCZ) wyjaśniła, jak należy w ramach ulgi rehabilitacyjnej rozliczyć wydatki poniesione na iniekcje (zastrzyki) leku do oka. Osoba niepełnosprawna może w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Leki muszą być ponadto zalecane przez „lekarza specjalistę”. Przepisy podatkowe nie określają, o kogo dokładnie chodzi, dlatego zdaniem urzędów skarbowych należy się odwoływać, do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. „Lekarz specjalista”, to osoba, która posiada:

• dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą, lub
• dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub
• dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na takiej podstawie Izba Skarbowa w Katowicach (27.10.2005r., PBB3-415/9-58/2005) uznała, że odliczeniu nie podlegają leki zapisane przez "licencjonowanego lekarza medycyny niekonwencjonalnej", posługującego się tytułem „doc. dr hab. psychologii lic. lekarz medycyny n.". Izba wskazała, że używanie określenia "lic. lekarz medycyny n." nie oznacza, że osoba ta jest lekarzem specjalistą. „Lekarzem specjalistą” są tylko osoby spełniające warunki określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Kolejnym warunkiem ulgi na leki jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zdaniem Urzędu Skarbowego w Nysie (16.02.2006r., PD/415-50/BJ/05) może to być np. faktura VAT, rachunek wystawiony przez aptekę lub dowód wpłaty, z których powinno jednoznacznie wynikać, kto jest sprzedającym lek, w jakim dniu m-ca nastąpiła sprzedaż oraz dla kogo jest lek. Roli dokumentu stwierdzającego poniesienie wydatku nie może spełniać natomiast oświadczenie magistra farmacji o wysokości ceny detalicznej leku (Urząd Skarbowy w Końskich, 13.01.2005r., PD 415/5/05).

Urząd Skarbowy w Krośnie (8.05.2007r., US PDF/415-26/07) wskazał także, że z faktury powinno wynikać, że podatnik dokonał zakupu leków. W rozpatrywanej przez urząd sprawie podatniczka przebywała w szpitalu, gdzie był jej podawany lek interferon, który najpierw był podawany na koszt szpitala a potem podatniczka była zobowiązana sama płacić za ten lek w kasie szpitala. Podatniczka otrzymała z tego tytułu fakturę VAT z opisem „hospitalizacja na oddziale chorób wewnętrznych i hepatologii”. Zdaniem urzędu wydatki udokumentowane taką fakturą nie uprawniają do skorzystania z odliczenia z tytułu wydatków na zakup leków.

Reasumując można stwierdzić, że możliwość skorzystania z ulgi na leki uzależniona jest od spełnienia wyżej wymienionych warunków. Podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na zakup leków (potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty, że określone leki powinny być stosowane stale lub czasowo) oraz odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego – postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, 23.07.2007 r., sygn. BI/415-1043/06; PF/415-123 /I/06/ES.

Remigiusz Fijak Utworzone: 14-03-2007
Anna Pokrywczyńska Aktualizowane: 11-03-2010


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Annass (29-12-2017 16:06:03)
Temat: Zaswiadczenie od lekarza
Czy wypisy ze szpitala z lekami wskazanymi do stosowania beda wystarczajacym dokumentem udowadniajacym koniecznosc stosowania lekarstw ? Czy mimo wszystko poprosic o dodatkowe zaswiadczenie od lekarza rodzinnego,...pokaż całą treść
Czy wypisy ze szpitala z lekami wskazanymi do stosowania beda wystarczajacym dokumentem udowadniajacym koniecznosc stosowania lekarstw ? Czy mimo wszystko poprosic o dodatkowe zaswiadczenie od lekarza rodzinnego, wskazujacego wszytskie leki jakie niepelnosprawna osoba musiala przyjmowac w ciagu roku ?zwiń
Autor: Basia (09-06-2017 20:46:01)
Temat: Dziecko jest pełnoletne
Córka jest pełnoletnia, nie pracuje ( jest studentką). Czy mogę odliczyć wydatki poniesione na leczenia córki, Na kogo powinnam brać rachunki na siebie czy córkę.
Autor: Jerzy (19-04-2017 10:12:11)
Temat: odliczenia podatkowe za leki emerytów
Z komentarza do przepisów wynika że jest to totalna propagandowa ściema...pokaż całą treść
Z komentarza do przepisów wynika że jest to totalna propagandowa ściema zwiń
Autor: Anna (27-03-2017 16:01:23)
Temat: Odliczenie leków od podatku
6.07.2016r babcia ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. O którego miesiąca mogę odliczyć leki od podatku?
Autor: Anna (27-03-2017 16:00:07)
Temat: Odliczenie leków od podatku
6.07.2016r babcia ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. O którego miesiąca mogę odliczyć leki od podatku?
Autor: Ania (18-03-2017 18:46:53)
Temat: leki przez nowych przyjaciół
ulga przez starszych dorosłych osób za 78 do 99 lat. 400 zł masz €uro.
Autor: Gosc (03-03-2017 22:20:53)
Temat: Do vintago
A potrafisz czytać ze zrozumieniem? Chyba nie, wnioskujac o co pytasz... odliczyć można jedynie nadwyżki powyżej 100 zł na miesiąc pod warunkiem posiadania faktury, orzeczenia o niepełnosprawności...pokaż całą treść
A potrafisz czytać ze zrozumieniem? Chyba nie, wnioskujac o co pytasz... odliczyć można jedynie nadwyżki powyżej 100 zł na miesiąc pod warunkiem posiadania faktury, orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia od lekarza, że faktycznie potrzebuje się tych leków. Podejrzewam, że nie spełniasz żadnego z tych warunków. Wkurzają mnie tacy pazerni ludzie jak ty, którzy tylko patrzą, co by tu dla siebie wyciągnąć. Wyobraź sobie, że są ludzie dużo bardziej chorzy niż ty, którzy wydają 400 zł (albo i więcej) miesięcznie na leki, a nie na rok tak jak ty. Kolejny cwany-polaczek-cebulaczek...zwiń
Autor: vintago (16-02-2017 16:42:23)
Temat: odliczenia
czy moge sobie odliczyc tabletki antydepresyjne i tabletki na tarczyce ktore przyjmuje do konca zycia to ogolny koszt na caly rok okolo 400 zl. musze miec jakies...pokaż całą treść
czy moge sobie odliczyc tabletki antydepresyjne i tabletki na tarczyce ktore przyjmuje do konca zycia to ogolny koszt na caly rok okolo 400 zl. musze miec jakies potwierdzeniezwiń
Autor: vintago (16-02-2017 16:38:25)
Temat: odliczenia
czy moge sobie odliczyc tabletki antydepresyjne i tabletki na tarczyce ktore przyjmuje do konca zycia to ogolny koszt na caly rok okolo 400 zl. musze miec jakies...pokaż całą treść
czy moge sobie odliczyc tabletki antydepresyjne i tabletki na tarczyce ktore przyjmuje do konca zycia to ogolny koszt na caly rok okolo 400 zl. musze miec jakies potwierdzeniezwiń
Autor: ela (09-01-2017 21:00:34)
Temat: ulga dla starszych osob
czy ulga przysługuje osobie w wieku 88 lat, ale bez orzeczenia o niepełnosprawności?
Autor: ryszard (04-01-2017 13:39:20)
Temat: czy mozna odpisac leki i pampersy osoby z domu opieki
dopłacam miesięcznie 300 zl
Autor: małgorzata (27-10-2016 17:10:21)
Temat: ulga dla i gr inwalidztwa
czy można odliczyć od podatku leki - suplementy diety na osteoporozę np. vitrum d3 moja mama jest po złamaniu biodra i cały czas bierze tego...pokaż całą treść
czy można odliczyć od podatku leki - suplementy diety na osteoporozę np. vitrum d3 moja mama jest po złamaniu biodra i cały czas bierze tego typ leki. zwiń
Autor: aksnel (13-04-2016 21:33:05)
Temat: pytanie
Co miesiąc wydaje na leki 80 zł. Lekarz często wypisuje mi podwójne leki na 2 m-ce za które płacę 160 zł. raz na 2 m-ce czy mogę...pokaż całą treść
Co miesiąc wydaje na leki 80 zł. Lekarz często wypisuje mi podwójne leki na 2 m-ce za które płacę 160 zł. raz na 2 m-ce czy mogę odliczyć sobie te 60 zł.zwiń
Autor: pawel (08-04-2016 08:57:06)
Temat: odp.
dzięki
Autor: a (06-04-2016 12:51:54)
Temat: odp
od sumy faktur w danym miesiacu. jezeli w marcu na leki wydales 90 zł w kwietniu 120 zl a u maju i czerwcu po 200 zł to...pokaż całą treść
od sumy faktur w danym miesiacu. jezeli w marcu na leki wydales 90 zł w kwietniu 120 zl a u maju i czerwcu po 200 zł to w zeznaniu mozesz odliczyc 220 zł . 20+100+100=220 90 sie nie liczy bo jest ponizej 100zl a od kazdej innej odejmowane jest 100zlzwiń
Autor: pawel (04-04-2016 15:38:44)
Temat: ulga na leki
Mam pytanie - czy odlicza sie wszystko powyzej 100 pln z kazdej faktury czy od sumy faktur w danym miesiacu?
Autor: jan (30-03-2016 21:52:35)
Temat: do mama Cudaka
Ponieważ recepta jest na dziecko, to i faktura wystawiana jest na dziecko. Ale ponieważ dziecko nie ma dochodu, (lub ma mały poniżej 9120 zł.) to z ulgi...pokaż całą treść
Ponieważ recepta jest na dziecko, to i faktura wystawiana jest na dziecko. Ale ponieważ dziecko nie ma dochodu, (lub ma mały poniżej 9120 zł.) to z ulgi korzysta osoba utrzymująca dziecko, w tym przypadku mama. (zasiłki rodzinne, alimenty itp. nie zaliczają się do dochodu, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu)zwiń
Autor: mamaCudaka (30-03-2016 12:14:12)
Temat: leki dla dziecka
Czy na fakturze za leki dla niepełnosprawnego dziecka jako nabywca mam byc ja (podatnik) czy córka (chora). Czy informacja dla kogo sa leki może byc zawarta np...pokaż całą treść
Czy na fakturze za leki dla niepełnosprawnego dziecka jako nabywca mam byc ja (podatnik) czy córka (chora). Czy informacja dla kogo sa leki może byc zawarta np tylko w uwagach do faktury.zwiń
Autor: Jan (06-03-2016 20:12:25)
Temat: do synowa
Oczywiście że tak, ale gdyby dochód teść miał mały, poniżej 9120, wówczas z odliczenia mogłaby skorzystać osoba na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, czyli np. synowa w...pokaż całą treść
Oczywiście że tak, ale gdyby dochód teść miał mały, poniżej 9120, wówczas z odliczenia mogłaby skorzystać osoba na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, czyli np. synowa w swoim zeznaniu mogłaby odpisać leki które przyjmuje teść.zwiń
Autor: synowa (06-03-2016 17:06:16)
Temat: ulga na leki
czy teść może odliczyć ulgę na leki jeśli jest niezdolny do samodzielnej egzystencji a jego dochód przekroczył 10000 zł w roku 2015?
Autor: Natalia (02-04-2015 19:05:28)
Temat: do Barbara
do Barbara: jak Pani przeczyta jeszcze raz, jest kilka razy wspomniane, że odliczeniu podlega koszt leków, które lekarz specjalista uzna, że osoba niepełnosprawna powinna stosować (stale lub...pokaż całą treść
do Barbara: jak Pani przeczyta jeszcze raz, jest kilka razy wspomniane, że odliczeniu podlega koszt leków, które lekarz specjalista uzna, że osoba niepełnosprawna powinna stosować (stale lub czasowo). Po pierwsze - czy leczenie kanałowe to lek? Po drugie czy stosowane stale lub czasowo? Warto pomyśleć.zwiń
Autor: Barbara (19-03-2015 13:58:20)
Temat: odliczenie Dentysty
Czy mozna odliczyc leczenie u dentysty , kiedy zaplacilam za leczenie kanalowe 460 zl?
Autor: Lidia (17-03-2015 14:33:22)
Temat: injekcja do oka lek Eylea
mam stopień niepełnosprawności znaczny z powodu neurologicznego od kilku lat leczę też oczy na AMD , zapłaciłam w szpitalu za zastrzyk Eylea...pokaż całą treść
mam stopień niepełnosprawności znaczny z powodu neurologicznego od kilku lat leczę też oczy na AMD , zapłaciłam w szpitalu za zastrzyk Eylea 1600.- czy mogę ten wydatek odliczyć ??zwiń
Autor: Stan (12-03-2015 14:17:17)
Temat: na kogo powinna byc wystawiona FV
rozliczam sie przez PIT 37 - apteka powinna wystawic imienna FV na mnie czy na syna aby mogl ja rozliczyc jako ojciec niepelnosprawnego dziecka? (ja nie mam...pokaż całą treść
rozliczam sie przez PIT 37 - apteka powinna wystawic imienna FV na mnie czy na syna aby mogl ja rozliczyc jako ojciec niepelnosprawnego dziecka? (ja nie mam orzeczenia)zwiń
Autor: bosman (27-02-2015 09:23:50)
Temat: eutanazja w imię prawa
bandycki kraj. tu widać jak się interpretuje przepisy podatkowe KAŻDY urząd skarbowy po swojemu KAŻDY ....UJ NA SWÓJ STRÓJ
Autor: andrzejaDodaj swój komentarz (24-02-2015 23:45:19)
Temat: odliczanie od podatku
to jak ja inwalidawydam w ciagu roku 200 300 zl to mi sie odliczenie nie przysluguje wiadomo z czego te zlodzieje by sie utrzymywaly
Autor: Stanisława (20-02-2015 09:59:16)
Temat: leki wykupione na 4 m-ce podstawa faktura
proszę o wyjaśnienie jak rozliczyć leki , które są wypisane na 4 ,m-ce na jednej recepcie
Autor: andrzej (09-02-2015 09:11:09)
Temat: rozliczenie za leki
czy w tym roku można rozliczać się leki
Autor: andrzej (09-02-2015 09:10:04)
Temat: rozliczenie za leki
czy w tym roku można rozliczaćsięza leki
Autor: emeryt (22-12-2014 20:24:51)
Temat: szanujmy ludzj starych schorowanych.
lekarstwa dla emerytow niepelnosprawnych powinny byc wydawane przez apteki za darmo tak jak jest w uni europejskie tzn polska jest ale znz.lekarz wystawia recepte i to...pokaż całą treść
lekarstwa dla emerytow niepelnosprawnych powinny byc wydawane przez apteki za darmo tak jak jest w uni europejskie tzn polska jest ale znz.lekarz wystawia recepte i to powinno byc honorowane a tu jest sprawa ministerstwa zdrowia .zwiń
Autor: Paweł (15-10-2014 19:01:34)
Temat: Czy wydatki na leki są zwracane do wysokości odprowadzonego podatku czy inaczej ?
Proszę o informację , ponieważ otrzymuję zwrot podatku z ulgi "na dzieci " co jest równowartością odprowadzonego za mnie podatku , czy w związku z tym mam...pokaż całą treść
Proszę o informację , ponieważ otrzymuję zwrot podatku z ulgi "na dzieci " co jest równowartością odprowadzonego za mnie podatku , czy w związku z tym mam szansę na zwrot częśći poniesionych kosztów leku który jest niezbędny dla mojej niepełnosprawnej córki ?zwiń
Autor: Kamil (18-07-2014 13:21:01)
Temat: Czy wydatki muszą być w każdym miesiącu
Witam. Leki kupuje raz na dwa miesiące. Mają one kwotę na poziomie 200 zł. Czy w takim wypadku łapię się na tą ulgę, ponieważ leków nie kupuję...pokaż całą treść
Witam. Leki kupuje raz na dwa miesiące. Mają one kwotę na poziomie 200 zł. Czy w takim wypadku łapię się na tą ulgę, ponieważ leków nie kupuję co miesiąc.zwiń
Autor: andrzej (12-07-2014 21:03:03)
Temat: po co zaświadcaenie lekarza-chore to
skoro lekarz wystawia receptę na lek to tym samym zaświadcza że lek ten u danego pacjenta powinien być stosowany po co jakieś dodatkowe zaświadczenie?.Wypisanie recepty przez lekarza...pokaż całą treść
skoro lekarz wystawia receptę na lek to tym samym zaświadcza że lek ten u danego pacjenta powinien być stosowany po co jakieś dodatkowe zaświadczenie?.Wypisanie recepty przez lekarza powinno być rozumiane że robi lekarz uprawniony czyli specjalista !zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj