Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Interpretacje podatkowe 2015

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Prawo do rozliczenia swoich dochodów na preferencyjnych zasadach przysługuje tzw. osobom samotnie wychowującym dziecko, czyli jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby jednak skorzystać z tej formy opodatkowania należy spełnić kilka warunków:

- być „osobą samotnie wychowującą dziecko”;
- wychowywać w roku podatkowym małoletnie dziecko, dziecko, bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku;
- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia,
- nie prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2009 r. nr IPPB1/415-248/09-2/KS) lub podatkiem tonażowym,

W wyrokach z 4 lutego 2010 r., I SA/Sz 816/09, z 13 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1280/09, sądy wskazały że osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która faktycznie sama wychowuje dziecko bez udziału drugiego z rodziców.

Podatnicy pozostający w związkach „nieformalnych” (konkubinacie) mają wątpliwości czy mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczeń wspólnie z dziećmi. Często mają one bowiem dzieci, ale nie zawarły związku małżeńskiego. W świetle prawa są oni więc w dalszym ciągu „panną” i „kawalerem” i zgodnie z przytoczonymi regulacjami powinno im przysługiwać prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem - a przynajmniej jednemu z nich. Urzędy skarbowe nie podzielają jednak takiego poglądu w sytuacjach, w których rodzice mieszkają razem. Urzędy uznają, że jeżeli oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dziećmi, to również wspólnie je wychowują. W takich okolicznościach brak jest podstaw do stwierdzenia, iż którykolwiek z rodziców samotnie wychowuje ich wspólne dzieci. Nie może wystąpić taka sytuacja, aby oboje rodziców zostało uznanych za „osobę samotnie wychowującą dziecko” (Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 27.11.2006r., 1449/1CG/415/i-62/06/BF; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 31.03.2004r, IIUS PBII-415/35/2004).

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka - Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lipca 2009 r. (ITPB1/415-443/09/MM).

Bez znaczenia dla preferencyjnej zasady rozliczeń „panny” lub „kawalera” pozostającego w związku „nieformalnym” jest także fakt, że tylko jedna z osób ponosi koszty utrzymania dziecka. Izba Skarbowa w Gdańsku (20.07.2006r., BI/4117-0049/06) wskazała, że wychowywanie dziecka jest pojęciem szerszym niż samo utrzymywanie go i oznacza także ponoszenie wszelkich konsekwencji wychowawczych oraz posiadanie pełni praw rodzicielskich do dziecka. Jeżeli więc oboje rodziców ponosi konsekwencje wychowawcze oraz ma pełnię praw rodzicielskich, to żadne z nich nie może skorzystać z preferencyjnej zasady rozliczeń „osób samotnie wychowujących dzieci”.

Natomiast Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni (17.04.2007 r., PD-3/415-0004/07) wskazał, że ulga przysługuje tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

Izba Skarbowa w Warszawie (7.03.2007r., 1401/BF-I/4117-0007/07/WM) uznała natomiast, że mieszkanie matki dziecka i ojca dziecka nie przesądza o wspólnym wychowywaniu dziecka, szczególnie, jeżeli jeden z rodziców twierdzi, że sam ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze. W takich okolicznościach zdaniem organu podatkowego jeden z rodziców, ponoszący konsekwencje wychowawcze może skorzystać ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, mimo wspólnego mieszkania z drugim rodzicem dziecka.

Podobne stanowisko w zakresie skorzystania z preferencyjnego rozliczenia przez konkubentów przedstawił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (18.09.2007 r., sygn. III SA/Wa 1133/07), który uznał, że w ustawie nie ma przepisu, zgodnie z którym wspólne zamieszkanie wykluczałoby możliwość samotnego wychowywania dzieci. Zdaniem sądu skoro podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, a więc nie przysługiwała mu możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, to może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Wątpliwości w tej kwestii maja także osoby po rozwodzie. Dotyczą one najczęściej momentu, od którego rozwodnik lub rozwódka może zostać uznany za „osobę samotnie wychowującą dziecko”. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 11.05.2009r., sygn. IBPBII/1/415-163/09/ASz).

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej (13.04.2006r., PDFD/415-36/06) uznał, że skutki prawne wywołuje jedynie orzeczenie prawomocne o rozwiązaniu małżeństwa. Dopiero więc od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa można mówić, że dana osoba jest „osobą samotnie wychowując dziecko”. Izba Skarbowa w Warszawie (31.07.2007r., 1401/BF-II/415-78/07/BCz) wskazała także, że samo złożenie powództwa o orzeczenie rozwodu lub oddalenie tego powództwa przez sąd nie pozwala na uznanie któregoś z rodziców za osobę samotnie wychowującą dzieci.

W przedmiotowym zakresie należy także wskazać, że przepisy nie określają, jak długo w danym roku trzeba być rodzicem samotnie wychowującym dziecko, aby skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń. Możliwe jest więc, że rodzicem takim będzie się tylko przez część roku – nawet 1 dzień. Można więc urodzić dziecko albo rozwieść się 30 grudnia, albo zawrzeć związek małżeński 2 stycznia, aby zostać uznanym za osobę samotnie wychowującą dziecko w roku podatkowym. Podobne stanowisko zajął również Urząd Skarbowy we Włocławku (21.02.2005r., PDF-2/415-4/05). Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny jednak pamiętać, że nie w każdych okolicznościach rozliczenie z dzieckiem będzie możliwe. Wspólne rozliczenie przysługuje tylko rodzicowi z:

- dziećmi małoletnimi,
- dziećmi, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
- dziećmi do ukończenia 25 lat uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 07.07.2009 r., sygn. ITPB2/415-326/09/IL).

Urzędy skarbowe wskazują także, że aby skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dla „osób samotnie wychowujących dzieci” należy złożyć zeznanie podatkowe, w którym wyrazi się chęć skorzystania z tej formy podatkowania, w terminie do 30 kwietnia, tj. w terminie przewidzianym na złożenie zeznania rocznego. Spóźnione złożenie zeznania wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania. Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej złożonego zeznania przez samego rodzica, chyba że taka korekta zostałaby złożona do 30 kwietnia danego roku.

Podatnicy powinni także pamiętać o ograniczeniu przewidzianym przez przepisy ustawy o PIT stanowiącym, że z preferencyjnych zasad opodatkowania nie może skorzystać rodzic samotnie wychowujący dziecko, jeżeli osiąga dochodu opodatkowane kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym 19% lub podatkiem tonażowym.

Remigiusz Fijak Utworzone: 30-01-2007
Anna Pokrywczyńska Aktualizowane: 08-04-2010

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Sławek (27-01-2016 17:50:37)
Temat: Pit za 2015
Koleżanka samotnie wychowywała syna do czerwca 2015, w lipcu wyszła za mąż. Jak wypełnić jej PIT żeby było dobrze ?
Autor: Ryszardk (29-04-2015 18:17:10)
Temat: nm
Czy istnieje próg dochodó rodzica który uniemożliwia wspólne rozliczanie z dzieckkiem?
Autor: Ela (14-03-2015 11:16:38)
Temat: Rozliczenia PIT indywidualnie a Samotnie wychowująca dziecko - korekty?
Czy muszę robić korekty lat ubiegłych jak rozliczałam się indywidualnie wychowując samotnie dziecko a teraz chcę skorzystać z rozliczeń jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Co z rentą rodzinną...pokaż całą treść
Czy muszę robić korekty lat ubiegłych jak rozliczałam się indywidualnie wychowując samotnie dziecko a teraz chcę skorzystać z rozliczeń jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Co z rentą rodzinną jaką otrzymuje dziecko do 25 roku gdzie ją ująć w PIT37? zwiń
Autor: Anna (05-03-2015 11:37:31)
Temat: Czy moge skorzystać z ulgi na dziecko?
Jestem samotnie wychowującą matką. Mam przyznane alimenty i nie mieszkam z ojcem dziecka. W 2014 do połowy roku miałam własną działalność na preferencyjnym zusie rozliczałam się w...pokaż całą treść
Jestem samotnie wychowującą matką. Mam przyznane alimenty i nie mieszkam z ojcem dziecka. W 2014 do połowy roku miałam własną działalność na preferencyjnym zusie rozliczałam się w ryczałcie, pit firmowy został już rozliczony , złożyłam go z końcem stycznia. Firma nie przynosiła dochodów i nie miałam do płacenia podatków. w 2014 również podjęłam prace na umowę zlecenie 3 mce. Czy w taki razie mogę skorzystać z rozliczenia pit 0 i UZ ? proszę o pomoc, każdy mowi mi co innego. Informowałam się z pracownikami us i są różne wersje zwiń
Autor: Jadzia (13-04-2014 17:51:13)
Temat: Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Ludzie Wy nie rozumiecie pojęć. W pojęciu rozliczenia się wspólnie z dzieckiem chodzi o osobę, która samotnie wychowuje dziecko i z racji tego ma prawo do rozliczenia...pokaż całą treść
Ludzie Wy nie rozumiecie pojęć. W pojęciu rozliczenia się wspólnie z dzieckiem chodzi o osobę, która samotnie wychowuje dziecko i z racji tego ma prawo do rozliczenia się z nim, czyli podziału podstawy opodatkowania na pół. Nie ma z tym nic wspólnego dochód osiągnięty przez dziecko. zwiń
Autor: wulgarny astmatyk (19-03-2014 13:57:02)
Temat: oj tam
Autorowi chodzi o rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca i skorygowanie zeznania z indywidualnego na wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca (6 ust 4 PIT). Co do...pokaż całą treść
Autorowi chodzi o rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca i skorygowanie zeznania z indywidualnego na wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca (6 ust 4 PIT). Co do praktyki, to traktowałbym jako praca dziecka i rozliczać kazałbym samodzielnie nawet jeśli jest niepełnoletni. zwiń
Autor: Aga (19-03-2014 13:35:37)
Temat: Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
"- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej...pokaż całą treść
"- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej złożonego zeznania przez samego rodzica, chyba że taka korekta zostałaby złożona do 30 kwietnia danego roku." Nie rozumiem o co chodzi autorowi tego artykułu. Przecież wspólnie można się rozliczyć tylko z małżonkiem. Nie można się rozliczyć z dzieckiem. Rodzic samotnie wychowujący dziecko rozlicza się osobno a dziecko osobno jeśli ma dochody np. z praktyki. Jeśli nie ma dochodów to rozlicza się tylko rodzic.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj