Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci

Prawo do rozliczenia swoich dochodów na preferencyjnych zasadach przysługuje tzw. osobom samotnie wychowującym dziecko, czyli jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W przypadku osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby jednak skorzystać z tej formy opodatkowania należy spełnić kilka warunków:

- być „osobą samotnie wychowującą dziecko”;
- wychowywać w roku podatkowym małoletnie dziecko, dziecko, bez względu na wiek, które otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub dziecko do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku;
- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia,
- nie prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.04.2009 r. nr IPPB1/415-248/09-2/KS) lub podatkiem tonażowym,

W wyrokach z 4 lutego 2010 r., I SA/Sz 816/09, z 13 stycznia 2010 r., I SA/Kr 1280/09, sądy wskazały że osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która faktycznie sama wychowuje dziecko bez udziału drugiego z rodziców.

Podatnicy pozostający w związkach „nieformalnych” (konkubinacie) mają wątpliwości czy mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczeń wspólnie z dziećmi. Często mają one bowiem dzieci, ale nie zawarły związku małżeńskiego. W świetle prawa są oni więc w dalszym ciągu „panną” i „kawalerem” i zgodnie z przytoczonymi regulacjami powinno im przysługiwać prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem - a przynajmniej jednemu z nich. Urzędy skarbowe nie podzielają jednak takiego poglądu w sytuacjach, w których rodzice mieszkają razem. Urzędy uznają, że jeżeli oboje rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad dziećmi, to również wspólnie je wychowują. W takich okolicznościach brak jest podstaw do stwierdzenia, iż którykolwiek z rodziców samotnie wychowuje ich wspólne dzieci. Nie może wystąpić taka sytuacja, aby oboje rodziców zostało uznanych za „osobę samotnie wychowującą dziecko” (Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 27.11.2006r., 1449/1CG/415/i-62/06/BF; Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 31.03.2004r, IIUS PBII-415/35/2004).

Z istoty pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko” wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka - Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lipca 2009 r. (ITPB1/415-443/09/MM).

Bez znaczenia dla preferencyjnej zasady rozliczeń „panny” lub „kawalera” pozostającego w związku „nieformalnym” jest także fakt, że tylko jedna z osób ponosi koszty utrzymania dziecka. Izba Skarbowa w Gdańsku (20.07.2006r., BI/4117-0049/06) wskazała, że wychowywanie dziecka jest pojęciem szerszym niż samo utrzymywanie go i oznacza także ponoszenie wszelkich konsekwencji wychowawczych oraz posiadanie pełni praw rodzicielskich do dziecka. Jeżeli więc oboje rodziców ponosi konsekwencje wychowawcze oraz ma pełnię praw rodzicielskich, to żadne z nich nie może skorzystać z preferencyjnej zasady rozliczeń „osób samotnie wychowujących dzieci”.

Natomiast Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni (17.04.2007 r., PD-3/415-0004/07) wskazał, że ulga przysługuje tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

Izba Skarbowa w Warszawie (7.03.2007r., 1401/BF-I/4117-0007/07/WM) uznała natomiast, że mieszkanie matki dziecka i ojca dziecka nie przesądza o wspólnym wychowywaniu dziecka, szczególnie, jeżeli jeden z rodziców twierdzi, że sam ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze. W takich okolicznościach zdaniem organu podatkowego jeden z rodziców, ponoszący konsekwencje wychowawcze może skorzystać ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko, mimo wspólnego mieszkania z drugim rodzicem dziecka.

Podobne stanowisko w zakresie skorzystania z preferencyjnego rozliczenia przez konkubentów przedstawił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (18.09.2007 r., sygn. III SA/Wa 1133/07), który uznał, że w ustawie nie ma przepisu, zgodnie z którym wspólne zamieszkanie wykluczałoby możliwość samotnego wychowywania dzieci. Zdaniem sądu skoro podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, a więc nie przysługiwała mu możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, to może rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Wątpliwości w tej kwestii maja także osoby po rozwodzie. Dotyczą one najczęściej momentu, od którego rozwodnik lub rozwódka może zostać uznany za „osobę samotnie wychowującą dziecko”. W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 11.05.2009r., sygn. IBPBII/1/415-163/09/ASz).

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej (13.04.2006r., PDFD/415-36/06) uznał, że skutki prawne wywołuje jedynie orzeczenie prawomocne o rozwiązaniu małżeństwa. Dopiero więc od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwiązaniu małżeństwa można mówić, że dana osoba jest „osobą samotnie wychowując dziecko”. Izba Skarbowa w Warszawie (31.07.2007r., 1401/BF-II/415-78/07/BCz) wskazała także, że samo złożenie powództwa o orzeczenie rozwodu lub oddalenie tego powództwa przez sąd nie pozwala na uznanie któregoś z rodziców za osobę samotnie wychowującą dzieci.

W przedmiotowym zakresie należy także wskazać, że przepisy nie określają, jak długo w danym roku trzeba być rodzicem samotnie wychowującym dziecko, aby skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczeń. Możliwe jest więc, że rodzicem takim będzie się tylko przez część roku – nawet 1 dzień. Można więc urodzić dziecko albo rozwieść się 30 grudnia, albo zawrzeć związek małżeński 2 stycznia, aby zostać uznanym za osobę samotnie wychowującą dziecko w roku podatkowym. Podobne stanowisko zajął również Urząd Skarbowy we Włocławku (21.02.2005r., PDF-2/415-4/05). Osoby samotnie wychowujące dzieci powinny jednak pamiętać, że nie w każdych okolicznościach rozliczenie z dzieckiem będzie możliwe. Wspólne rozliczenie przysługuje tylko rodzicowi z:

- dziećmi małoletnimi,
- dziećmi, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
- dziećmi do ukończenia 25 lat uczącymi się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 07.07.2009 r., sygn. ITPB2/415-326/09/IL).

Urzędy skarbowe wskazują także, że aby skorzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania dla „osób samotnie wychowujących dzieci” należy złożyć zeznanie podatkowe, w którym wyrazi się chęć skorzystania z tej formy podatkowania, w terminie do 30 kwietnia, tj. w terminie przewidzianym na złożenie zeznania rocznego. Spóźnione złożenie zeznania wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania. Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej złożonego zeznania przez samego rodzica, chyba że taka korekta zostałaby złożona do 30 kwietnia danego roku.

Podatnicy powinni także pamiętać o ograniczeniu przewidzianym przez przepisy ustawy o PIT stanowiącym, że z preferencyjnych zasad opodatkowania nie może skorzystać rodzic samotnie wychowujący dziecko, jeżeli osiąga dochodu opodatkowane kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym 19% lub podatkiem tonażowym.

Remigiusz Fijak Utworzone: 30-01-2007
Anna Pokrywczyńska Aktualizowane: 08-04-2010

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Andrzej (16-03-2018 06:26:44)
Temat: Ulga prorodzinna
Witam,mam dziecko z konkubina gdzie nie mieszkamy razem nie jesteśmy już ze sobą, dziecko ma moje nazwisko mam pełne prawa rodzicielskie, syn mieszka u mnie 3-4 razy...pokaż całą treść
Witam,mam dziecko z konkubina gdzie nie mieszkamy razem nie jesteśmy już ze sobą, dziecko ma moje nazwisko mam pełne prawa rodzicielskie, syn mieszka u mnie 3-4 razy w tygodniu plus co drugi weekend, wspólne wakacje święta. Matka dziecka nie osiąga żadnych dochodów, czy w takiej sytuacji mogę rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujacy dziecko?? zwiń
Autor: Sylwia (04-03-2018 16:19:07)
Temat: Matka wychowujaca samotnie dzieci
Witam,mam blizniaczki ale nie jestem po slubie,mieszkam z partnerem ja sie rozliczam z pitowa moj partner nie bo pracuje bez umowy i moje pytanie jest takie czy...pokaż całą treść
Witam,mam blizniaczki ale nie jestem po slubie,mieszkam z partnerem ja sie rozliczam z pitowa moj partner nie bo pracuje bez umowy i moje pytanie jest takie czy moge sie rozliczyc jako matka wychowujaca samotnie dzieci czy jako osoba indywidualna?zwiń
Autor: Joanna (28-02-2018 13:42:14)
Temat: ulga prorodzinna a drugie małżeństwo
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest biologicznym ojcem syna. Mamy rozdzielność majątkową, więc nie możemy rozliczyć się wspólnie. Czy w zaistniałej sytuacji mogę rozliczyć ulgę jako osoba samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Joanna (28-02-2018 13:25:25)
Temat: ulga prorodzinna a drugie małżeństwo
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest biologicznym ojcem syna. Mamy rozdzielność majątkową, więc nie możemy rozliczyć się wspólnie. Czy w zaistniałej sytuacji mogę rozliczyć ulgę jako osoba samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Joanna (28-02-2018 12:58:48)
Temat: ulga prorodzinna a drugie małżeństwo
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest biologicznym ojcem syna. Mamy rozdzielność majątkową, więc nie możemy rozliczyć się wspólnie. Czy w zaistniałej sytuacji mogę rozliczyć ulgę jako osoba samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Joanna (28-02-2018 12:50:55)
Temat: ulga prorodzinna a drugie małżeństwo
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest...pokaż całą treść
Witam, mam pytanie. Mam 9-letniego syna z poprzedniego związku z mężczyzną, którego sądownie pozbawiono praw rodzicielskich. W 2016 roku wyszłam za mąż za mężczyznę, który nie jest biologicznym ojcem syna. Mamy rozdzielność majątkową, więc nie możemy rozliczyć się wspólnie. Czy w zaistniałej sytuacji mogę rozliczyć ulgę jako osoba samotnie wychowująca dziecko?zwiń
Autor: Szymon (22-02-2018 00:05:53)
Temat: Cecylia
Oddaj dzieci i idz do szkoly
Autor: Cecylia (04-02-2018 22:14:55)
Temat: jestem wdowom
Jestem wdowom i mam dwoje dzieci czy moge rozliczac sie osobno Bo komornika mam a niechce aby dzieciom zabrał ich pienioszki...pokaż całą treść
Jestem wdowom i mam dwoje dzieci czy moge rozliczac sie osobno Bo komornika mam a niechce aby dzieciom zabrał ich pienioszki zwiń
Autor: Monika (24-09-2017 07:57:31)
Temat: Rozliczenie jako samotnie wychowująca matka w trakcie rozwodu
Jestem w trakcie rozwodu. Na tą chwilę mamy orzeczoną sądową roździelnosc majątkową ze względu na separacje faktyczną ( tak jest w uzasadnieniu). Ojciec moich dzieci od dwóch...pokaż całą treść
Jestem w trakcie rozwodu. Na tą chwilę mamy orzeczoną sądową roździelnosc majątkową ze względu na separacje faktyczną ( tak jest w uzasadnieniu). Ojciec moich dzieci od dwóch lat nie mieszka w domu, a jego wkład w wychowanie dzieci ogranicza się jedynie do wysłania kartek z życzeniami na urodziny i imieniny dzieciaków. Niestety ponieważ jest strasznie złośliwą osobą i nie umie pogodzić się z porażką przeprowadzenie naszego rozwodu przewiduje będzie trwało Ok 3 lat. W zeszłym roku zapłaciłam podatku 5300 ponieważ miałam w pracy zgłoszone na poczatku roku, że będę rozliczała się z mężem. W tym toku zaraz wpadnę w wyższy próg finansowy pomimo tego że faktycznie sama wychowuje dwoje dzieci. Czy w tej sytuacji jest jakaś możliwość, żebym zgodnie z rzeczywistością rozliczyła się jako samotnie wychowująca matka?zwiń
Autor: edyta (07-03-2017 19:47:59)
Temat: pytanie
sama wychowuję syna który posiada rentę rodzinną ja osiągnęłam dochody z tytułu umowy o pracę czy mogę skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących dziecko
Autor: KAsia (17-02-2017 14:52:14)
Temat: pytanie
Witam, jestem po rozwodzie, w orzeczeniu sądu oboje z ojcem dzieci mamy pełnię włądzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dzieci jest przy mnie. czy mogę rozliczać się jako osoba samotnie...pokaż całą treść
Witam, jestem po rozwodzie, w orzeczeniu sądu oboje z ojcem dzieci mamy pełnię włądzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dzieci jest przy mnie. czy mogę rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?zwiń
Autor: KAsia (17-02-2017 14:44:21)
Temat: pytanie
Witam, jestem po rozwodzie, w orzeczeniu sądu oboje z ojcem dzieci mamy pełnię włądzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dzieci jest przy mnie. czy mogę rozliczać się jako osoba samotnie...pokaż całą treść
Witam, jestem po rozwodzie, w orzeczeniu sądu oboje z ojcem dzieci mamy pełnię włądzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dzieci jest przy mnie. czy mogę rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?zwiń
Autor: Milka (04-02-2017 18:12:34)
Temat: kwota zwrotu
Jeśli rozliczam się jako samotnie wychowująca i odliczam ulgę na 2 dzieci to znaczy, że należy mi się tylko zwrot ulgi czy więcej skoro suma zaliczek pobranych...pokaż całą treść
Jeśli rozliczam się jako samotnie wychowująca i odliczam ulgę na 2 dzieci to znaczy, że należy mi się tylko zwrot ulgi czy więcej skoro suma zaliczek pobranych przez płatników była większa? zwiń
Autor: Asia (01-02-2017 14:38:51)
Temat: Pytanie
Sama wychowuje córkę , chciałabym się dowiedzieć czy rozliczając się za 2016 rok mogę skorzystać z ulgi za cały rok czy tylko za miesiące które przepracowalam ?
Autor: ania (26-11-2016 11:54:00)
Temat: ile moge odliczyc
jestem samotna matka ile moge odliczyc na dziecko
Autor: Artur (11-08-2016 09:43:37)
Temat: odpowiedź
do Paula: Ojciec dziecka o ile nie ma sądownie odebranych praw rodzicielskich i nie doszło do porozumienia w sprawie skorzystania z ulgi prorodzinnej pomiędzy byłymi partnerami, prawo do...pokaż całą treść
do Paula: Ojciec dziecka o ile nie ma sądownie odebranych praw rodzicielskich i nie doszło do porozumienia w sprawie skorzystania z ulgi prorodzinnej pomiędzy byłymi partnerami, prawo do skorzystania z ulgi dzieli się po połowie czyli 556,02 zł na jednego z rodziców.zwiń
Autor: iwona (08-04-2016 12:30:20)
Temat: pytanie
ojciec mojego dziecka otrzymuje zasiłek od państwa- pracuje zagranicą czy mam tę kwotę uwzględnić przy rozliczeniu pit-u, dodam że samotnie wychowuję dziecko, mieszkamy w różnych miejscach,...pokaż całą treść
ojciec mojego dziecka otrzymuje zasiłek od państwa- pracuje zagranicą czy mam tę kwotę uwzględnić przy rozliczeniu pit-u, dodam że samotnie wychowuję dziecko, mieszkamy w różnych miejscach, nie mamy ślubuzwiń
Autor: Paula (16-02-2016 19:17:38)
Temat: pytanie
Rozliczyłam się jako samotna wychowująca , a ojciec dziecka(który nie mieszka z nami ) ubiega się o połowę rozliczenia , bo twierdzi że...pokaż całą treść
Rozliczyłam się jako samotna wychowująca , a ojciec dziecka(który nie mieszka z nami ) ubiega się o połowę rozliczenia , bo twierdzi że mu się należy , chociaż synek bywa u niego raz - dwa razy w miesiącu na dwa dni ? czy ma prawo ? zwiń
Autor: Ola (16-02-2016 09:59:32)
Temat: na jakim druku mam się rozliczyć
Witam koleżanka jest samotnie wychowującą córkę na jakim druku mam ją rozliczyć...pokaż całą treść
Witam koleżanka jest samotnie wychowującą córkę na jakim druku mam ją rozliczyć zwiń
Autor: Sławek (27-01-2016 17:50:37)
Temat: Pit za 2015
Koleżanka samotnie wychowywała syna do czerwca 2015, w lipcu wyszła za mąż. Jak wypełnić jej PIT żeby było dobrze ?
Autor: Ryszardk (29-04-2015 18:17:10)
Temat: nm
Czy istnieje próg dochodó rodzica który uniemożliwia wspólne rozliczanie z dzieckkiem?
Autor: Ela (14-03-2015 11:16:38)
Temat: Rozliczenia PIT indywidualnie a Samotnie wychowująca dziecko - korekty?
Czy muszę robić korekty lat ubiegłych jak rozliczałam się indywidualnie wychowując samotnie dziecko a teraz chcę skorzystać z rozliczeń jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Co z rentą rodzinną...pokaż całą treść
Czy muszę robić korekty lat ubiegłych jak rozliczałam się indywidualnie wychowując samotnie dziecko a teraz chcę skorzystać z rozliczeń jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Co z rentą rodzinną jaką otrzymuje dziecko do 25 roku gdzie ją ująć w PIT37? zwiń
Autor: Anna (05-03-2015 11:37:31)
Temat: Czy moge skorzystać z ulgi na dziecko?
Jestem samotnie wychowującą matką. Mam przyznane alimenty i nie mieszkam z ojcem dziecka. W 2014 do połowy roku miałam własną działalność na preferencyjnym zusie rozliczałam się w...pokaż całą treść
Jestem samotnie wychowującą matką. Mam przyznane alimenty i nie mieszkam z ojcem dziecka. W 2014 do połowy roku miałam własną działalność na preferencyjnym zusie rozliczałam się w ryczałcie, pit firmowy został już rozliczony , złożyłam go z końcem stycznia. Firma nie przynosiła dochodów i nie miałam do płacenia podatków. w 2014 również podjęłam prace na umowę zlecenie 3 mce. Czy w taki razie mogę skorzystać z rozliczenia pit 0 i UZ ? proszę o pomoc, każdy mowi mi co innego. Informowałam się z pracownikami us i są różne wersje zwiń
Autor: Jadzia (13-04-2014 17:51:13)
Temat: Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
Ludzie Wy nie rozumiecie pojęć. W pojęciu rozliczenia się wspólnie z dzieckiem chodzi o osobę, która samotnie wychowuje dziecko i z racji tego ma prawo do rozliczenia...pokaż całą treść
Ludzie Wy nie rozumiecie pojęć. W pojęciu rozliczenia się wspólnie z dzieckiem chodzi o osobę, która samotnie wychowuje dziecko i z racji tego ma prawo do rozliczenia się z nim, czyli podziału podstawy opodatkowania na pół. Nie ma z tym nic wspólnego dochód osiągnięty przez dziecko. zwiń
Autor: wulgarny astmatyk (19-03-2014 13:57:02)
Temat: oj tam
Autorowi chodzi o rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca i skorygowanie zeznania z indywidualnego na wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca (6 ust 4 PIT). Co do...pokaż całą treść
Autorowi chodzi o rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca i skorygowanie zeznania z indywidualnego na wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca (6 ust 4 PIT). Co do praktyki, to traktowałbym jako praca dziecka i rozliczać kazałbym samodzielnie nawet jeśli jest niepełnoletni. zwiń
Autor: Aga (19-03-2014 13:35:37)
Temat: Rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci
"- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej...pokaż całą treść
"- złożyć wspólne zeznanie za rok podatkowy, w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, Nie jest także możliwe złożenie wspólnego zeznania z dzieckiem, jako korektę wcześniej złożonego zeznania przez samego rodzica, chyba że taka korekta zostałaby złożona do 30 kwietnia danego roku." Nie rozumiem o co chodzi autorowi tego artykułu. Przecież wspólnie można się rozliczyć tylko z małżonkiem. Nie można się rozliczyć z dzieckiem. Rodzic samotnie wychowujący dziecko rozlicza się osobno a dziecko osobno jeśli ma dochody np. z praktyki. Jeśli nie ma dochodów to rozlicza się tylko rodzic.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj